Чарыгдалын дуглаар кылдыр бээр

  0
  0

  Тываның Чазаа хлеб быжырар үлетпүр бүдүрүлгелеринге компенсация бээр дугайында доктаалды хүлээп алган.

  Аъш-чемге ажыглаар кызыл-тасты саткан чарыгдалды эгидери-биле далган бүдүрүкчүлеринге компенсацияны бээр. Немелде өртекке үндүрүгнү санавайн чарыгдалын эгидер. Федералдыг база республика бюджединиң акша-хөреңгизинден компенсация бээриниң негелделерин база чурумун тургускан.

  Компенсация алыкчызында, РФ-тиң хоойлужудулгазы езугаар, ТР-ниң бюджединче эгидер ужурлуг компенсациялар, бюджет инвестицияларында өрелер, үндүрүглер база чыылдалар төлээринде күүсеттинмээн хүлээлгелер турбас ужурлуг. База ол ышкаш, компенсация алыкчызы ол үеде эде тургузуушкун чорутпас.

  Компенсация алыкчызынга кол негелде – далган бүдүрер күчү-күштүг болуру албан. Оон аңгыда, компенсация ап турган үезинде, далганын садып-сайгарар өртээн өстүрбезин магадылаары албан.

  Компенсацияны алыр дизе, билдириишкин киирер, азы ооң төлээзи сонуургалын төлээлээн бүзүредилге бижиктиг болуру албан. Айыттынган үеде компенсация алыр акша-хөреңгини санаанын билдириишкинге киирер.

  Компенсацияже кордакчы далган бүдүрер күчү-күжү барын айыткан шынзылга бижикти бо чылда чаңгыс катап киирер. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынче хоойлужудулга негелделери езугаар долдурттунган документилерни киирер.

  ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы документилерни сайгарып көргеш, билдиришкинни бүрүткээн хүнден эгелеп 15 хонук дургузунда, кандыг шиитпир хүлээп алдынганын, компенсация бээрин азы ойталаанын дыңнадыр.

  Компенсацияны далган бүдүрүкчүзүнге чемге ажыглаар кызыл-тас садып алган чарыгдалын дуглаар кылдыр бээрин сагындыраал. Компенсация бээр дугайында шиитпир хүлээп алдынган хүнден 10 хонук дургузунда, билдириишкин ээлчээ езугаар, компенсация алыкчызының РФ-тиң Төп банкызының албан черлеринде азы чээли организацияларында агар санынче акшаны яамы шилчидер.

  #Тываныңчазаа #Хлеббыжырарүлетпүрбүдүрүлге # Көдээажыл_агый яамызы #Компенсация #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама