Чашкы күзели боттанган

  0
  6

  Алдын-Айның чашкы күзели күрүне программазының ачызында боттанган. Ол бичиизинде ойнаар-кыстарынга хепти даарап, шевер болуксап чораан. Чоокта чаа «Угулза» деп дааранылга черин Элегес сумузунга ажыдып алган. Ам боду чагыгларны хүлээп ап, чаңгыс чер-чурттугларынга каас-чараш хепти даарап эгелээн.
  Дааранылга черинде аскыыштарда тыва тоннар, чеңи чоктар, национал аян-биле даараан ажылдап кедер эр, кыс костюмнар, платьелерни аскан. Уругларга хураган кежинден тыва тонну сумунуң шевери Алефтина Чылбаковна-биле кады даараан болду. Аныяк сайгарлыкчы-биле @tmgnews17 корреспондентизи ужурашкан.
  Чеди-Хөл кожууннуң Элегес сумузундан Алдын-Ай Аңгыр-оол социал керээ дамчыштыр акша-хөреңгизин алган дораан дааранылга дериг-херекселдерин тыптынып кирипкен. Бүдүрүлгеге ажыглаар чуга болгаш кылын хеп даараар, алгы-кеш-биле ажылдаар машиналарны садып алган. Пөстүң кескен чериниң кыдыгларын даараар машина база бар. Оон аңгыда калбак тырыкы бижекти база чагыдып алган. Ооң-биле хөй материалды каътталдыр салгаш, хары угда кезиптер. Чагыглар көвүдеп эгелээр, дыка ажыктыг херексел дээрзин эгелеп чоруур сайгарлыкчы чугаалады.
  – Ийи чыл бурунгаар “Тыва мода” дизайнерлер каттыжыышкының удуртукчузу, республикада билдингир шевер Кежикей Олеговна башкым мени даараанырынга өөреткен.
  Элегес суму чагырыкчызы Айдыс Иргит күрүне программазынга киржирин сүмелээрге, бизнес-төлевилелимни ажылдап кылгаш дужаапкан мен. Төлевилелим шилилгени эрте бээрге, аажок өөрээн мен.
  Чоокта чаа ажыттынган болгаш амдыызында чааскаан дааранып тур мен. Сумунуң чурттакчыларындан бичиилеп чагыглар кээп турар. Шагаа бүдүүзүнде чоок улузумга чаа национал хеп даарап кириптим. Пөстү хоорайда садып ап тур мен. Шору шуудай бергеш, соцчеткилерге «Угулзаның» арынын ажыдып алгаш даараан хевимни аңаа делгеп, чагыгларны база хүлээп эгелээр мен. Сумунуң чагыргазы Культура бажыңының бир өрээлин аңгылап берген. Ол дээш четтиргенимни илередип тур мен.
  Сумуларда ажыл-агый талазы-биле айтырыг нарын болгай. Соцкерээниң ачызында хууда херээм ажыдып алыр аргалыг болдум. Чоорту ажылчын олуттарны немей тургузуп, сумунуң арга-дуржулгазы улуг ус-шеверлерин ажылче хүлээп алыр күзелдиг мен. Оларның арга-сүмези эгелеп чоруур кижиге дыка үнелиг – деп, аныяк сайгарлыкчы чугаалады.
  Алдын-Ай Тываның күрүне университединге мал эмчизи дээди мергежилди чедип алган. Ынчалза-даа чашкы күзели дээди эртемден күштүг болуп, сайгырлыкчының ажыл-херээн ажыдып алырынче “идипкен” деп болур.
  Аныяк сайгарлыкчы ам-даа арга-дуржулгазын бедидип, өөренир күзелдиг. Үе-биле чергелештир ажылынга чаа угланыышкыннарны база ажыглаар бодалдыг. Ажыдып алган дааранылга черин Алдын-Ай улгаттырып, сумунуң хөгжүлдезинге үлүүн кирер сорулганы салган.

   

   

  Реклама