Чеди баш инектиг болдувус

  0
  8
  Чеди баш инектиг болдувус

  Эрзин кожуунда Сагдыларның өг-бүлезиниң “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилели-биле алган бызаалыг инээ 7 баш кылдыр өзүп-көвүдээнин ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнадып турар.

  Сагдылар хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге хамааржыр. Улуг уруу Кызылдың медицина колледжиниң сургуулу, арткан дөрдү школачылар, хеймер оглу “Дамырак” уруглар садында барып турар. Сагдылар дузалал ажыл-агыйлыг. Чылдың-на бажыңының девискээринге ногаа-чимисти хөйү-биле тарып, өстүрери чаңчыл болган.

  Ада-ие ажы-төлүнге эрес-кежээ үлегерин көргүзүп, оларны чажындан-на ажыл-ишке чаңчыктырып, өөредип турар. Шораан Юрьевич уруглар садында ажылдап, ында аар-саар ажылдар кылбышаан, бодунуң малын база карактап четтигип турар. А Чодураа Валерьевна оран-савазын, огородун ажаап-карактавышаан, ажы-төлүнүң кижизидилгезинче улуг кичээнгейни үндүрүп турар.

  2021 чылда ажылгыр-кежээ Сагдыларның өг-бүлезин комиссияның шиитпири-биле база бир күрүне программазынче киирген. Олар “Социал керээ” деп социал төлевилелдиң киржикчилериниң санынче кирген.

  “Республиканың удуртулгазынга бисти деткип турары дээш өөрүп четтирер-дир бис. Мал-маган чок тургаш, ам 7 баш инектиг болдувус, кышкы үеде халас хөмүр-дашты-даа ап тур бис. Оон артык боор бе, өөрүнчүг-дүр” – деп, өг-бүлениң кежигүннери өөрүшкүзүн үлешкен.

  Реклама