Чедиишкиннерин көргүскен

  0
  0

  Республиканың Культура яамызының чанында Тываның культуразының болгаш уран чүүлүнүң хоочуннар эвилели 2020 чылда кылып чоруткан ажылдарын Улусчу чогаадылга бажыңында чуруктар делгелгези кылдыр көргүскен. Көскү кылдыр тырттырган болгаш делгээн фоточуруктардан хоочуннарның хөй-ниити ажылын-чорудулгазын кижилер сонуургап билип ап турарлар.

  Культураның болгаш уран чүүлдүң хоочуннары хөй-ниити амыдыралының идепкейжилери. Олар концерттерге, уран чүүл көрүлделеринге, ачы-буян акцияларынга үргүлчү киржип турарлар. Чижээлээрге, коронавирус аарыгдан камгаланырының бот хоргадал чурумун 2020 чылдың март айның төнчүзүнде чарлаптарга, хоочуннар боттары хоргадалга орбайн, “Ачы-буянныг маска” деп акцияны чарлааш, чыгган акшазы-биле пөс материалды саткаш, маскаларны бажыңнарынга даарааш, эки турачыларның дузазы-биле культураның болгаш уран чүүлдүң хоочуннарынга болгаш маска хереглээн өске-даа кижилерге үлээннер.

  2020 чылдың апрель айда “Культураның хоочуннарынга дузала” деп акцияны база чарлааннар. Ооң эгелекчизи Тыва Республиканың алдарлыг артизи Владимир Ооржак. Амыдырал-чуртталганың берге байдалында азы коронавирустан бажыңнарында хоргадалда олурар культураның болгаш уран чүүлдүң эң улуг назы-харлыг хоочуннарынга аъш-чемни саткаш, бажыңнарынга аппарып берген. Акцияның баштайгы 3 хонуктарында безин 35 кижилер аъш-чем хаптарын алганнар.

  “Культураның хоочуннарынга дузала” деп акцияны республиканың культура яамызының консультантызы Уран-оол Будегечи баштаан аныяк волонтерларга хоочуннар дамчыдып бээрге,
  олар акцияны сентябрь айның төнчүзүнге чедир уламчылаан.
  Бо дээрге республиканың культуразының болгаш уран чүүлүнүң хоочуннар эвилелиниң ажылдарының чүгле чамдыызы-дыр. “Кады бис”, “Тиилелгениң соңгазы”, “Уругларга дузала” онлайн акциялар дээш хоочуннарның киришкен ажыл-үүлези хөй.

  Реклама