Чедиишкинниг боттандырган

  0
  7
  “Авам, ачам номчуп турлар” деп төлевилелди Тывада чедиишкинниг боттандырганын Россияның Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының Тывада эргелелиниң парлалга албаны дыңнаткан.

  Бүдүн өг-бүле номчуттунары-биле чаңгыс черге чыглып келгени ышкаш магалыг чүүл кайыын турар. Авазы биле ачазы ээлчежип ыыткыр номчаан, а ажы-төлү хуулгаазын төөгүлерни харамдыгып, кичээнгейлиг дыңнап, ада-иениң ынакшылын бодунче сиңирип ап турар.

  Чогум-на өг-бүледен чаш кижиниң долгандыр турар делегейже көрүүшкүннү хевирлеттинер. А бир эвес карак чивештиң аразында ол бүгүнү оскунуп, амыдыралдың байдалдарының аайы-биле хосталгазын казыттырып шиттирген ада-иези-биле харылзаазын чидирзе канчаарыл? Хоругдал черинде херектеннерге өг-бүле харылзааларын канчаар кадагалап арттырарыл? Бо айтырыгларга харыы тывары-биле Тываның бибиотекалар каттыжыышкыны Россияның Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының Тывада эргелели-биле кады “Авам, ачам номчуп турлар” деп төлевилелди ажылдап кылгаш, Россияның Президентизиниң грантылар фондузунуң эрттирип турары конкурстуң тиилекчизи болган.

  Бүдүн чыл дургузунда конкурска тиилээн команда ук төлевилелди ботандырып келген. Бо үениң дургузунда ооң организакчылары чээрби беш киржикчини – дөрт эр болгаш чээрби бир херээжен кижини шилээн, төлевилелдиң бирги чадазында оларның ортузунга литературлуг хандыкшылдың хевирлерин илередиринче угланган анкеталаашкынны чоруткан. Ооң соонда, “Номчуурунуң дүрүмнери”, “Тода номчулга” дээн чижектиг тускай ажылдап кылдынган удуртулга ёзугаар библотеканың ажылдакчылары төлевилелдиң киржикчилерин тода болгаш уран номчулганың техниказынга, чогаалдарны аянныг номчуурунга өөреткеннер. Киржикчилерниң хөйнүң мурнунга коргуп-сүртээрин болдурбазы чугула, ол сорулганы хоругдал чериниң психологтуг албаны чедиишкинниг күүсеткен.

  Ийиги чаданың иштинге шупту киржикчилерниң видеобижидилгезин чоруткан. Ооң соонда тырттырган материалдарны эптээн. Киржикчилерниң уруг-дарыынга видеобижидилгени дамчытканы төлевилелдиң боттанылгазының эң сүрээденчиг үези болган.
  Төлевилелдиң командазы 1500 хире километрни эртип, Тываның Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Эрзин, Тес-Хем, Чеди- Хөл болгаш Кызыл кожууннарынга чедип чораан. Марафоннуң үезинде төлевилелдиң киржикчилериниң уруг-дарыынга флешкаларны, номнарны болгаш чигирзиг суй-белектерни тывыскан.

  – Киржикчилерниң ажы-төлүнүң өөрүшкүзүн көргеш, олардан өөрүп четтириишкинниң сөстерин дыңнааш, кижиниң сүрээдевес аргазы чок. Он ийи ай шудургу ажылдаанывыс хилис барбаанын ынчан билдивис. Төлевилелге киришкен кижилер моон соңгаар частырыг-алдагдалды кылбас, уруг-дарыын ада-иезиниң ынакшылы болгаш сагыш човаашкыны чок арттырбас дээрзин бөгүн бүзүрелдиг чугаалап болур бис – деп, төнчү чаданы түңнеп тура, төлевилелдиң удуртукчузу Радмила Оюн чугаалаан.
  Реклама