Чедиишкинниг төлевилел

  0
  5

  Эрткен чылын Кызылдың 616 өг-бүлезин «социал картофель-биле» хандырган.

  «Социал картофель» – чон аразындан ачы-дуза алыр ужурлуг улустарга херек болгаш дээштиг губернатор төлевилели. Амыдыралга ооң ажыктыы төлевилелди күүседип боттандырып турган чылдар иштинде билдине берген. Губернаторнуң социал угланыышкынныг төлевилелин Кызыл хоорайда 2016 чылдан тура чедиишкинниг боттандырып келген. Аңаа киржир күзелдиг улустарның саны чылдан чылче көвүдеп турар.

  Хөй уруг-дарыглыг болгаш амыдыралының байдалы чегей өг-бүлелер боттарын ногаа аймаа болгаш картофель-биле хандырары-биле, огород тарып алырынга деткимчени көргүзер дээш эрткен чылын ук төлевилелге тус черниң бюджединден 370000 хире рубльди картофель үрезинин садып алырынга үндүрген.

  Кызыл хоорайда киир бижидилгелиг болгаш бажыңының чанынга, дача участогунга огородтуг, картофель тарып алыр черлиг өг-бүлелерге керээ ёзугаар адрестиг дузаламчыны көргүскен.

  Социал төлевилел ёзугаар бир өг-бүле 50 кил картофель болгаш ногаа үрезиннерин тарып олурткаш, күзүн дүжүдүн ажаап ап, келир чылын тарыыр үрезинин боттары белеткеп алыр. Керээ чарып алган өг-бүлелер сентябрь төнчүзүнде 204 тонна картофельди, 39 тонна ногаа культураларының дүжүдүн ажаап алган.

  2021 чылда «Социал картофель» төлевилелдиң кызыгаары-биле чогуур категорияның өг-бүлелеринге деткимче бээрин уламчылаарын Кызылдың чагыргазының социал политика талазы-биле департаментизи дыңнадып турар. Губернатор төлевилелиниң боттандырып эгелээриниң дугайында мэрияның социал четкилеринге чарлаар.

  Реклама