Чээли алыксазыңза

  0
  5
  Чээли алыксазыңза

  РФ-тиң Чазаа бодун боду ажыл-биле хаара туткан кижилерге чиигелделиг чээлилер долдурарының чурумун бөдүүнчүдер.

  Ам бодун боду ажыл-биле хаара туткан кижилер 7,5 хуунуң чээлилерин ап турарлар.
  — үш чыл хуусаага 1 сая рубль чедир (хандырылга чокка),
  — беш чыл хуусаага 1-ден 5 сая рубль чедир (хандырылгазы барда).

  Ындыг чээлини алыр дизе, банкыга барганы дээре. Удавас чээли алырынга чагыгны бодун боду ажыл-биле хаара туткан кижилер күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр киирип болур апаар.
  Ол ышкаш күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр чиигелделиг лизинг деткимчезин айтырып болур. 2017 чылдан тура хууда сайгарлыкчылар болгаш бичежек саарылга организациялары оларга таарымчалыг байдалдарга дериг-херекселди хөлезиге ап турар апарган.

  Ада-чурттуң дериг-херекселинге ставкалар – чылда 6 хуу, кадагааты дериг-херекселдерге ставкалар – 8 хуу. Лизингиниң хуусаазы – 7 чыл чедир. Шак мындыг чээлилер хөй акша-төгерик чарыгдавайн, бүдүрүлгени калбартыр азы чаартыр арга-шинекти компанияларга бээр.

  Реклама