Чемгерикчи инээ — улуг деткимче

  0
  7
  Чемгерикчи инээ — улуг деткимче

  2016-2020 чылдарда Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык сумузунда чурттап чоруур, ажыл-ишке кызымак, хөй ажы-төлдүг 18 өг-бүле «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге киришкен. Оларның мал-маганының бажы ниитизи-биле 54 чедир өскен.

  2019 чылдың киржикчилери Май-оол биле Марианна Моңгуштарның өг-бүлези 8 ажы-төлүн эки бүдүштүг, ажылга ынак кылдыр кижизидип өстүрүп турарлар. Марианна Мөңгүн-ооловна Барлык ортумак школазында эге класстар башкызы. Моңгуштарның инек малы 3 баш чедир өзүп көвүдээн.

  Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунда Ай-Мерген биле Милада Ондарлар 2020 чылда “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелге киржикчилери бызаалыг инекти алгаш, чылыг кажааны кылгаш, арыг-силиг тудуп, малын сагыш човангыр азырап өстүрүп турарлар.

  Аныяк өг-бүле 4 ажы-төлдүг. Ай-Мерген Ондар ажылгыр кежээ, топтуг-томаанныг, өг-бүлезиниң быжыг чөленгиижи. Бо хүнде мал-маганын карактап, шудургу ажылдап чоруур.

  Мал-маганы өг-бүлениң ажы-төлүнге эки кижизидикчи салдарлыг болган. Олар ада-иези-биле малын ажаап-дежээп, сиген каап берип чемгерип, чайгаар-ла күш-ажылга эрес-кежээ апарганнар.

  Күрүнениң «Социал керээ» деп төлевилелиниң 4-кү угланыышкынынга эрткен чылын киришкеш, электри чырыының өртээнге өрезин төлеп, ажы-төлүнге чылыг идик-хепти база одаар хөмүр-дашты садып алганнар. Ол социал деткимче өг-бүлеге улуг дузалыг болганын демдеглеп турарлар.

  Чайгы үеде Ай-Мерген биле Милада Ондарлар ногааны тарып өстүрүп, дузап курлавырлап, болбаазырадып ап келгеннер. Огород ажылынга база уруг-дарыы ада-иезиниң күзелдиг дузалакчылары.

  Бии-Хем кожуундан “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелин 2016 чылдан бээр боттандырып келген үе дургузунда, аңаа 120 өг-бүле киришкен. 2021 чылда 16 өг-бүле киржир.

  Реклама