Чемгерикчи инектерлиг Сааялар

  0
  2
  Чемгерикчи инектерлиг Сааялар

  “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилели амыдырал-чуртталгазының аайы-биле суурдан үнүп, кыштаг тудуп, мал ажыл-агыйы тудар аргазы чок кижилерге дыка ажыктыг болганы төлевилелдиң 2016 чылдан бээр боттанып келген арга-дуржулгазы көргүскен.

  Бо төлевилелдиң суурлардан киржикчилер колдуунда школа, эмнелге дээш өске-даа албан черлеринде ажылдап турар хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер. Суурда бажыңының чанынга инек дээш өске-даа чүзүн малдарны хөй эвести тудуп, сүдүн, эъдин аъш-чемге ажыглаары хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дыка ажыктыг.

  Таңды кожууннуң Дүрген суурда ындыг өг-бүлелерниң бирээзи Орлан биле Чечен Сааяларның өг-бүлези. Олар беш ажы-төлдүг. Бажың чанынга мал-маганны тударга, уруг-дарыг ол ажылга бичиизинден-не чайгаар киржип, ажыл-ишке өөренип чаңчыгар, эрес-кежээ бооп өзер-дир деп ада-ие чугаалап турар.

  Өг-бүлениң баштыңы Орлан Дореевич Сосновка суурда «Ручеек» уруглар садында одакчы-таңныылдап элээн каш чыл ажылдап келген. Херээжен ээзи Чечен Артис-ооловна уруг-дарыын азырап өстүрүп, бажың чанында мал болгаш огород ажыл-агыйын тудуп чоруур.

  Сааяларның өг-бүлези чүгле ажыл-агый болгаш уругларының кижизидилгези-биле кызыгаарлаттынмайн, Дүрген суурнуң хөй-ниити амыдыралынга идепкейлиг киржип турарлар. Культура болгаш спорттуң массалыг хемчеглеринге бо-ла киржип, өртектиг белектер, мактал бижиктер-биле каш удаа шаңнатканнар.

  Орлан биле Чечен Сааялар “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелиниң 2019 чылда киржикчилери. Ол чылын бызаалыг инекти алганнар. Ажыл-агыйжы ада-ие ажы-төлү-биле кады инектерин сагыш човангыр азырап өстүрүп келгеннер. Инээ бир бызаа төрээн. Ооң-биле кады амгы үеде өг-бүле үш баш бода малдыг. Иези-биле кады Сааяларның коданынга келген бызаа ам аныяк хунажын апарган. Улуг инээ биле хунажын кайызы-даа боос, бо чылдың чазын төрүүр. Ынчангаш өг-бүле 2021 чылда беш баш инектерлиг болур.

  Беш ажы-төлдүг өг-бүле “Социал картофель”, “Социал хөмүр-даш” губернатор төлевилелдериниң база киржикчизи. Бо төлевилелдерге киржири – анаа-ла социал дуза манап олурары ол эвес. Төлевилелдерге киржирде, чогуур документилерни шын тургузуп, социал камгалал органнарынга өй-шаанда киирер. “Инек – чемгерикчи малым”, “Социал картофель”губернатор төлевилелдерге киржирде, боттарының ажыл-агыйжы чоруун база бадыткаар.

  Сааялар чогум-на ындыг өг-бүле. Губернатор төлевилелдеринге киржип, ажык-дүжүүн көрүп, өг-бүлезиниң амыдырал-чуртталгазын улам-на экижидип ап чоруурлар.

  Реклама