Чемненилгени шынарлыг организастаары

  0
  1

  Тыва Республиканың медицина-социал айтырыгларының эртем-шинчилел институду “Медицина организацияларынга эмнелге чемненилгени организастаары” деп темага семинарны харылзааның видеоконференция хевиринге эрттирген. Бо айтырыгны ханы сайгарары болгаш сайзыраңгайжыдары чугула апарган дээрзи Россияга тараан коронавирус аарыг-биле демиселдиң арга-дуржулгазы көргүскен, аарыг кижилерни эмнээриниң түңнелдери оларның аъш-чеминиң шынары болгаш тургузуундан база хамааржыр дээрзин эртем-шинчилел ажылдары бадыткаан.

  Семинарны Тыва Республиканың медицина-социал айтырыгларының эртем-шинчилел институдунуң медицина ажылдакчыларының билиин бедидер төвү биле ТР-ниң кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол диетолог специализи Анджела Канчыыр-оол организастап эрттирген.

  Харылзааның видеоконференция хевиринге эрткен семинарга Россияның эртемнер академиязының академиги, медицина эртемнериниң доктору, профессор, “Чемненилгениң, биотехнологияның болгаш аъш-чемниң хора чогунуң шинчилелдериниң федералдыг төвүнүң” удуртукчузу, Россияның кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол диетолог специализи Виктор Тутельяның «Диетология. Чаа айтырыглар болгаш оларны шиитпирлээриниң оруктары” деп лекциязы медицина ажылдакчыларынга сонуурганчыг болгаш дыка ажыктыг болган. Лекцияның кол утказы — чемненилге-биле кадыкты экижидип азы баксырадып болуру.

  Новосибирск хоорайның Күрүнениң медицина университединиң госпитальдыг терапия болгаш медицина келдередилгези кафедразының профессору Оксана Герасименко, Диетологтар, нутрициологтар болгаш аъш-чем бүдүрүкчүлериниң эвилелиниң эксперти Ольга Юханова, республиканың шыырак диетолог эмчилери Людмила Шруб, Лилия Хертек, Аржаана Бады, штаттан дашкаар кол гериатр специалист Вероника Хертек, штаттан дашкаар кол аллерголог-иммунолог специалист Юлия Монгуш, эндокринолог эмчи Сайлык Ондар болгаш өске-даа специалистер чугула теманың сайгарылгазынга киришкен.

  Эге класстарның өөреникчилериниң чемненилгезин шынарлыг организастаарының айтырыынче база улуг кичээнгейни угландырганнар. Семинарга киришкен республиканың өөредилге албан черлериниң фельдшерлеринге ол кончуг ажыктыг болган.

  #Кадыкшыл #Медицина #Диета #Семинар #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

   

   

  Реклама