Чемниң шынарын экижидер дээш

  0
  4

  Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда школаларның столоваяларында чемниң шынарының багайынга болгаш өөреникчилерге чемни эвээш хемчээлдиг салып берип турарынга ада-иелерниң хомудалдарының шын-мегезин тодарадыры-биле Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынның идепкейжи кежигүннери ол школаларга хыналданы чоруткан. Чемниң шынарының багайы болгаш эвээш хемчээлдиг салып берип турары Улусчу фронтунуң хыналдаларының үезинде илерээн.

  Бо болуушкуннуң соонда республиканың школаларының столоваяларында чемниң шынарын экижидер болгаш доктааткан хемчээл ёзугаар каап бээрин сагыыр, черле ынчаш өөреникчи оолдар, уругларның чемненилгезиниң шынарын экижидер, ону доктаамал кичээнгейге тудар ажыл кожууннарда эгелээн.

  Улуг-Хем кожууннуң өөредилге эргелели “Эки шынарлыг чемненилгени Улуг-Хем кожууннуң школаларынга организастаары” деп практиктиг семинарны эрттирген. Кожууннуң өөредилге черлеринде столоваяларга эки шынарлыг чемненилгени организастаары дээш харыысалгалыг ажылдакчылар семинарның ажылынга киришкен.

  Тыва Республикада гигиена болгаш эпидемиология төвүнүң Улуг-Хем кожуунда салбырының кол эмчизи С.Б. Седен-Сот чемнерни эки шынарлыг белеткээриниң, чемненилгени организастаарының негелделери-биле семинарның киржикчилерин таныштыргаш, кожууннуң школаларынга чоруткан хыналдалар үезинде бо-ла илереттинер четпестерни айтып, оларны чайладыр талазы-биле арга-сүмелерни берген.

  Өөреникчилерниң халас чемненилгезин шын организастаар талазы-биле кылып чорудар ажылдарда арга-дуржулгазын болгаш санал-оналдарны семинарның киржикчилери боттарының аразынга солушкан.
  Шагаан-Арыг хоорайны 2 дугаар школазының столоваязының улуг повары Ч.С.Дондар изиг чемни эки шынарлыг белеткээриниң мергежилин көргүскен.

  Улуг-Хем кожууннуң өөредилге эргелелиниң организастап эрттирген приктиктиг семинары школаларга өөреникчилерниң чемненилгезин экижидеринге салдарлыг болуру чугаажок.

  Реклама