Черлик ыттар-биле демисел уламчылавышаан

  0
  2

  Кызылдың мэриязы черлик болгаш ээлериниң хайгааралы чок арткан ыттарга хамаарыштыр хемчеглерни уламчылап турар.
  Эрткен 2021 чылда ниитизи-биле 70 ыттарны туткаш, Красноярск крайның Минусинск хоорайда «Уют-Комфорт» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелде хоргаадал черинче чоруткан. Тывада черлик ыттарны тудар талазы-биле садыглажыышкыны үстүнде ады кирген ниитилел ойнап алганын сагындыраал.
  Ооң-биле чергелештир 2653 чурттакчылыг бажыңнарны эргип, кезээн түңнелинде 1423 ээлиг ыттарны тодараткан, 51 административтиг протколдарны тургускан, 367 сагындырыгларны болгаш 745 кыйгырыг хуудустарны үлеп, тараткан.
  Колдуунда чоннуң киирген дилеглери-биле социал объектилер Республика эмнелгези, дугаары 1, 3, 5, 9 школаларның девискээринде черлик ыттарны тудар ажылдарны чорудуп турарын Кызыл хоорай чагыргазының Чаагайжыдылга болгаш орук ажыл-агыйының талазы-биле килдизиниң специалистери дыңнадып турар.

  Реклама