Четпестерни илередир, оларны шалыпкын чайладыр

  0
  3

  Март 1-5 хүннерде чуртталга-коммунал ажыл-агый талазы-биле айтырыгларының бүгү-российжи неделязы чоруп турар.

  Шак-ла ындыг неделяны “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партия 2020 чылдың ноябрь айда эрттирген. Чер-черлерде чуртталга-коммунал ажыл-агыйында чидиг айтырыгларга хамаарыштыр чурттакчы чоннуң алды муң хомудалдарын бүгү-российжи неделяның үезинде дарый шиитпирлээр аргалыг болган.

  Ажылдың бо хевири тус-тус черлерде чуртталга-коммунал ажыл-агыйында четпестерни илередир, оларны шалыпкын чайладырының аргазы-дыр дээрзин эрткен чылдың арга-дуржулгазы көргүскен.

  Тывада “Чаңгыс демниг Россия” партияның даргазының хөй-ниити хүлээп алыышкын черинге болгаш регионнуң салбырларының деңнелинде хүлээп алыышкыннарынга март 1-3 хүннерде хамаатылардан 50 билдириишкиннер кирген. Хамаатыларның чамдыызы электроннуг хевирге киирген. Хүлээп алыышкыннарга туда кирип, тайылбыр алыр күзелдиг кижилер база бар болган.

  Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржактың хүлээп алыышкынынга Кызыл хоорайның 86 харлыг чурттакчызы улуг назы-харлыг эне келген. Күш-ажылдың хоочуну А.Ш. Моңгуш чурттаар шөлдү тускайлап берип болурунуң дугайында айтырыглыг болган. Кырган эне үш өрээлдиг квартирада бодунуң уруг-дарыы болгаш оларның ажы-төлү-биле кады чурттап орар. Кадыкшылы багай кырган кижиге ажы-төлү-биле чаңгыс квартирага сыңмарлажып олурары берге деп эне тайылбырлаан.

  Чөөн-Хемчик кожууннуң чурттакчылары, хөй ажы-төлдүг аныяктар бажың тудуп алыр чер участогун чөпшээреп бээриниң дугайында дилегни Мерген Ооржакка киирген. Боттарының болгаш азырап алганы ажы-төлүнге таарымчалыг болзун дээш, улуг бажыңны аныяк өг-бүле тудуп алыксап турар.

  “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның регионда хөй-ниити хүлээп алыышкын чериниң удуртукчузу Өнер Ондар Чөөн-Хемчик кожуундан ТР-ниң Дээди Хуралында депутат болгаш, аныяктарның киирген чагыын бодунуң хууда харыысалгазынга ап, шиитпирлээр аргаларын сайгарып көөрүн аазаан.

  Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгуга билдириишкиннер онлайн хевирге кирип турар. Тус-тус черлерде чуртталга-коммунал ажыл-агый адырында четпестер дугайында хомудалдарны болгаш саналдарны депутаттың дузалакчылары сайгарып турар.

  “Чаңгыс демниг Россия” партияның мурнундан тус черлерниң Төлээлекчилер хуралдарының депутаттары база чурттакчы чонну болгаш билдириишкиннерни хүлээп ап турар.

  Реклама