Чиигелделерни алыр

  0
  0

  Тываның күрүне университединге Эртем хүнүнге уткуштур химия эртеминге школачыларның Бүгү-российжи олимпиадазының регионалдыг чадазы доозулганын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Олимпиаданы 9-11 класстарның өөреникчилеринге ийи чадага эрттирген: теория болгаш практикага. Теория чадазынга класс бүрүзүнге химияның аңгы-аңгы кезектеринден 5 онаалга берген. Бодалгаларны таарыштыр каттыштырган, тургузуу янзы-бүрү кезектер-биле байлак. Практиктиг кезээниң онаалгалары элээн чогаадыкчы шынарлыг. Ону улуг эвес шинчилелдер ышкаш тургускан. Школачылар билиин, мергежилин база арга-мергежилин көргүскен.

  Олимпиаданың организакчылары – химия кафедразының башкыларының чугаазы-биле алырга, кожууннарның тиилекчилерин илереткен соонда, регионалдыг чадазында улуг класстар аразынга тергииннерни илередир.

  Тиилекчилер Тываның күрүне университединче дужаап кирерде боттуг чиигелделерни алыр. Олимпиаданың тиилекчилери химияның амгы үе угланыышкыннарын сайзыратпышаан, эртем-шинчилел ажылынга бодун чедиишкинниг боттандырып турар.

   

  Реклама