Чизе үезинде каш айтырыг салырыл?

  0
  1  ✍🏻Удавас бистиң чурттуң бажың бүрүзүнге чизе кылыр кижилер кээр. Олар чурттакчы чонга айтырыглар салгаш, ооң харыыларын Россияга бүдүрген тускай электроннуг планшеттерже киир бижидер. Ол планшеттерни албан-биле чизе чорудар кылдыр таарыштыр ажылдап кылган.

  Чизе чорудар ажылга күзелдиг кижи бүрүзү, ылаңгыя студентилер ол ажылга киржип болур. Чурттакчы чонга чизе чорудары 10 чылда чаңгыс катап кээр таварылганы ажыглап болур.

  Чурттакчы чонга чизе чорудуп тургаш каш айтырыг салырыл? Россияның доктаамал чурттакчызынга 33 айтырыг салыр. Харыыларның баштайгы 23-ден бодунуң дугайында бичии чечен чугаа үнүп кээр. Эр-кызы, назы хары, хамааты эргези, төрүттүнген чери, националы, эртем-билии – бо бүгү чизеден аңгы айтырыглар-дыр. Амыдыраар аргаларын (чогум орулгазының чежезин айтырбас), кандыг дылдар билирин база чеже ажы-төлдүүн айтырар.

  Дараазында 10 айтырыг чурттап турар чериниң байдалынга хамааржыр, чурттап турар оран-савазының хевирин, чижээлээрге, хуу бажың, квартира, ниити чуртталга бажыңы. Бажың кажан туттунган, ниити шөлү, Ол ышкаш чаагайжыдылганың хевирин айтыр, чижээлээрге, төп одалгалыг, электрилиг.

  Россияда түр када чурттап турар даштыкы хамаатылар чүгле 7 айтырыгга харыылаар. Ол дээрге эр-кызы, доктаамал чурттап турар чурту, Россияга келген сорулгазы база чеже үе иштинде маңаа чурттаар, төрүттүнген чурту база хамааты эргези.

  Реклама