Чизе-2021. Ростелеком

  0
  3

  2021 чылда Бүгү Россияның чоннуң чизезин эрттиреринге ажыглаар чурагайлыг инфраструктураны кылган. Ону Росстаттың күрүне керээзи-биле Ростелеком кылып күүсеткен. 360 муң компьютер планшеттерни эрткен чылдың декабрьда регионнарның шуптузунга үндүрүп берген.

  Бүгү Россияның чоннуң чизезиниң шупту медээлерин чыып, күштүг автоматчыткан системаны чаартып кылган. Планшеттер бистиң чуртувустуң «Аврора» деп мобильдиг чаңгыс системазы-биле ажылдаар. Ону «Ростелекомнуң» — «Ажык мобильдиг шөлчүгеш» деп компаниязы сайзыраңгайжыдып кылган.

  Планшет мобильдиг ийи капсырылгалыг. Чизе кылыр кижи болгаш ону хайгаараар чер ажыглаар. Чурттакчыларның дугайында медээлерни кайыын алырын чизечи картадан көрүп алгаш чеде бээр. Чизени саазынга эвес, а планшеттиң электроннуг арынынга бижип долдурар. Бир эвес планшетти чидирип алыр, азы ол үрели бээр болза, төпчүткен инфраструктураның ачызында ооң иштинде медээлерни баладып кааптар.

  Чизе үезинде бижээн шупту медээлерни Россияның тускай интерактивтиг картазында автоматчыткан системазының дузазы-биле чыыр. Росстаттың удуртулгазы ооң ачызында бүдүн чуртта чорудуп турар чизениң ажыл-чорудулгазын хайгаарап болур. «Ростелеком» чизе ажылының үезинде, харылзаа-төптүң ажылындан эгелээш, бүгү чурагай инфраструктуразынга техниктиг деткимчени хандырып турар.

  «Баштай чыгган чизе медээлериниң 90 хуузун чурагай хевиринге чыыр. Хамаатының дугайында медээлерни чизечилер «Аврора» деп планшетке долдуруп бижиир, азы хамааты-биле кады күрүне ачы-дузазының порталынга, ол ышкаш чизе пунктуларынга долдуруп бижип болур.

  Бажыңынче өске кижилер киирип шыдавас өг-бүлелер бар болза, чизеге ырактан харылзажыр чурум-биле киржип болур. Чыгдынган медээлерни чурагайжыдары медээниң ылап шын болгаш бедик шынарлыг бижиттинеринге, оларны сайгарар ажылды дүрген чорударынга ажыктыг болур» – деп, «Ростелекомнуң» президентизи Михаил Осеевский тайылбырлаан.

  Россияның Чазаа чоннуң чизезинге чүгле бистиң чуртувустуң ажылдап кылган технологиязын ажыглаар деп шиитпирлээн. Ол дээрге Россияның радиоэлектроника үлетпүрүн болгаш ажылчын олуттарның кадаглаарын, үндүрүг онаалдазының баазазын көвүдедирин деткип турары-дыр. Чыып, чугарайжыткан медээлерни баштайгы чадазында-ла айыыл чок камгалалдыг болурун Михаил Осеевский чугаалаан.

  Реклама