Чизе сентябрьда болур

  0
  1

  Россия Федерациязының Чазаа бүгү чон чизезин 2021 чылдың сентябрьда эрттирериниң дугайыда шиитпирни хүлээп алган. Ол үеге чедир чуртка эпидемиологтуг байдал чүгээртей бээр деп манап турар.

  Амгы үеде COVID-19 эпидемиязы-биле демиселдиң экижип турары көстүп турар, чаа-ла аарый берген улустуң саны чоорту эвээжеп эгелээн, вакцинацияны база эгелей берген. Ынчангаш 2021чылдың сентябрь айны Бүгү Россияның чон чизезин эрттиреринге, эң айыыл чок үе болуп болур деп көрген. Ол үеде улустуң чурттап турар черинге турары дээрге чизе эрттиреринге, чугула организастыг негелде болур.

  Россияның статистика албаны сөөлгү чылдың болуушкуннарын болгаш ниитилелдиң өскерлиишкиннерин сайгарып көргеш, чизе чорударынга, эң эптиг үе сентябрь ай деп көргүскен. Ол үеде улус шөлээлээш, чангылап келген, өөредилге болгаш ажыл-ишчи чылынга идепкейлиг белеткенип турар болур. Электроннуг хандырылгаларны хөй ажыглаар үези база ол.

  Чизе ажылынга студентилерниң ажылдаары чаңчыл апарган. Чизени сентябрьда эгелээр болза, чизечи студентилер өөредилгезин үспейн барып болур дээрзин Росстат өөренип көрген. Студентилерге акша төлевир бээринден аңгыда, чизе ажылын практика кылдыр санаар дээрзин сагындырып турар.

  Сентябрь айда чурттуң девискээриниң хөй кезиинге агаар-бойдус чылыг, чизечилерниң ажылдаарынга эптиг болгаш, ол үеде хат-салгынга алзыр сезон аарыглары калбаа-биле таравас болур.

  Ырак-узак болгаш чедип алыры берге черлерге чизени 2021чылдың апрель 1-ден декабрь 20-ге чедир эрттирер. Ол девискээрлерде чизе ажылын амгы үеде соксадып каан.

  РФ-тиң Экономиктиг хөгжүдер яамызының дужаалы-биле республиканың Бии-Хемге – февральда, Каа-Хемге – мартта, Тожу биле Тере-Хөл кожууннарга июнь айда чизе эрттирерин планнап турган.
  Чизениң хуусааларын чылдырган-даа болза, республикага белеткел ажылын уламчылаар. Чизе эрттиреринге чугула байдалдары тургузуп, чогуур чүүлдер-биле хандырар.

  Бүгү Россияның чон чизезин чурагайлыг хевирге бир дугаар эрттирип турар. Эң кол чаа чүүл дээрге Күрүне ачы-дузазының (Госуслуги) порталынга электроннуг чизениң арнын кижи боду долдуруп бижип болуру. Бажың-балгат кезип, чон-биле ажылдаар чизечилер тускай программалыг планшеттер ажыглаар. «Мээң документилерим» күрүне болгаш муниципалдыг хандырылгалар чедирер хөй хүлээлгелиг төптерге, чизе участоктарынга чизеледип ап болур.

  Реклама