Чизениң кол чадазы – апрель айда

  0
  0
  Тывага Бүгү Россияның чон чизезин эрттирер талазы-биле комиссияның хуралы ТР-ниң Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан Хопуяның удуртулгазы-биле эрткен.

  Комиссяның хуралынга Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл, Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем деп чедип алыры берге сумуларга 2020 чылда чизени эрттирген түңнелдерин, ол ышкаш Каа-Хем биле Бии-Хем кожууннарның чагыргаларының чедип алыры берге Сизим, Севин, Тарлаг, Хадың сумуларынга бо чылдың февраль, март айларда чоннуң чизезин эрттиреринге беленин сайгарып чугаалашкан.
  Республиканың өске кожуун, сумуларынга чоннуң чизезиниң кол чадазы 2021 чылдың апрель айда болур.

  Бай-Тайга, Улуг-Хем кожууннарның төлээлери айыттынган сумуларга чизени 2020 чылда эрттиргенин илеткээн. Баш бурунгаар эрттирген чизениң медээлери-биле алырга, 2020 чылда Кара-Хөл сумузунуң чонунуң саны 1339 кижи (664 эр хиндиктиг, 675 херээжен), Эйлиг-Хемде (343 херээжен, 309 эр хиндиктиг) 652 кижи болган.

  Бии-Хем биле Каа-Хем кожууннарның төлээлери чедери берге сумуларга чоннуң чизезин доктааттынган хуусааларында эрттиреринге беленин дыңнаткан. Чурттаар болгаш чурттавас оран-саваларга хамаарыштыр бүрүткел даңзызында өскерилген медээлерни, киир бижиткен черинде чурттап турар улустуң, өске черде чурттап турар улустуң санының дугайында медээлерни белеткеп алган.

  Чонга тайылбыр ажылдарны кылган, кожуун, суму чагыргаларының даштында стендилерни азып, тайылбырлыг хуудустарны белеткээн. Чизечилерге моондак тургуспазы-биле черлик ыттарны тудар ажылды чорудуп турар. Бир чизечи 550 кижи, эвээш дизе, 495 кижи, хөй дизе, 605 кижи-биле ужуражырын хуваап турар.

  Ол хуралга комиссияның 2021 чылда ажылының планын бадылаан. Чоннуң чизезин эрттиреринге немелде акшаландырыышкын чугула херек болурун, чоннуң чизезиниң кол чадазы апрель айда эгэлээрин медеглеп дыңнадыр тайылбыр ажылын күштелдириниң дугайында шиитпирлерни хүлээп алган.
  Реклама