Чогуур хемчеглерни шыңгыы сагыыр

  0
  0

  ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа регионалдыг оперативтиг штабтың хуралынга дүүн киришкен.

  – Чурт иштинде бир хонукта кижилерниң COVID-19 халдавырындан аараан таварылгаларының эң эвээш болган черлерниң бирээзи – Тыва Республика болуп артпышаан. Тывага 2020 чылдың эң бедик көргүзүү-биле бир хонукта 190 кижи аарып турган, ол үеге бодаарга, бо байдал идегелди берип турар.

  Ындыг-даа болза, оперативтиг штабтың хуралынга Росхереглелхайгааралдың сүмелерин, оваарымчалыг болуру-биле чогуур хемчеглерни шыңгыы сагыырын чугаалашкан. Аңаа республиканың эрге-чагыргазының шупту органнары болгаш тус чер бот-башкарылгазының органнары база киришкен. Халдавырлыг аарыг ам-даа айыылдыг болуп артыпшаан, улустуң аарый бергениниң чаа-чаа таварылгалары хүн бүрүзүнде илереп турар.

  Шупту улусту чаа коронавирус халдавырлыг аарыгга удур вакцина-биле тарыдары улуг дузалыг болур ужурлуг. Тывада он-он тарылга пунктуларын тургускан. Тарыдып алыр улустар Күрүне ачы-дузазының порталынга болгаш эмнелгелерниң улус бүрүткээр черинче телефоннааш, баш бурунгаар бижидип ап болур. Ырак суурларга вакцинация чорудар сорулга-биле автомобиль-рефрижераторну садып каан. Ол тарылга кылыр вакцинаны шыгжап тудар ужурлуг температуразын тудуп, хынап чоруур.

  Амгы бо үеде халдавырлыг аарыг-биле демисежир кол чепсээ болза, профилактиктиг хемчеглерин сагыыры болгаш вакцинацияның дузазы-биле коллективтиг иммунитетти хевирлеп тургузары болуп турар – деп, Дээди Хуралының даргазы соцчеткилерде бижээн.

  #Дээдихурал #Каң_оолдаваа #Оперативтигштаб #Вакцинация #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама