Чонга ажыктыын шилип алган

  0
  10

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол 2021 чылды Улусчу эгелээшкиннер чылы кылдыр чарлааш, чурттакчы чоннуң амыдыралынга, ажыл-ижинге ажыктыг эгелээшкиннерин деткиири эрге-чагырганың чаа чылда ажыл-чорудулгазында база бир кол угланыышкын болур ужурлуг деп айыткан.

  Эрткен чылын чедиишкинниг боттандырып чоруткан “Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилели ышкаш каракка көскү, холга туттунгур биче тиилелгелер-биле 2021 чыл демдеглеттинген болур ужурлуг деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. Ол биче тиилелгелерге тус черниң чурттакчы чону чоргаарланып болур, амыдырал-чуртталгада, ажыл-агыйда эки талаже өскерлиишкиннерни көргүзүп турар чедиишкиннер болур ужурлуг дээрзин республиканың удуртукчузу демдеглээн.

  Кызыл кожууннуң сумуларының девискээрлериниң сайзыралынга ужур-дузалыг улусчу төлевилелдерниң шилилге конкурузунуң комиссиязының хуралы Кызыл кожууннуң чагыргазының хуралдаар залынга болуп эрткен. Сумуларның чурттакчыларының идепкейжи бөлүктериниң эгелээшкиннеринге үндезилеп ажылдап кылган тус чер чергелиг төлевилелдерни Кызыл кожууннуң сумуларының болгаш хоорай чергелиг Каа-Хем суурнуң чагыргаларының даргалары шилилге комиссиязының кежигүннеринге таныштырып, камгалал тайылбыр дыңнаашкыннарны кылганнар.

  Кызыл кожууннуң улусчу төлевилелдерниң шилилге конкурузунуң комиссия кежигүннери төлевилелдерни сайгарып чугаалашкаш, конкурска киирген төлевилелдерниң аразындан ийи улусчу төлевилелди деткиир деп шиитпирлээн. Ол дээрге Кур-Чер сумунуң “Суг – дириг амыдыралдың дөзү”, Каа-Хем суурнуң “Кадык нация” деп төлевилелдери. Бо төлевилелдер ёзугаар Кур-Чер суурга суг-биле хандырылга четкизин чаагайжыды тударын, Каа-Хем суурга чунар-бажың болгаш хеп чуур комбинатты тудуп үндүрерин саналдаан.

  Кур-Чер суму биле Каа-Хем суурнуң саналдаан төлевилелдерин республика конкурузунга киирер деп Кызыл кожууннуң улусчу төлевилелдерниң шилилге конкурузунуң комиссиязы шиитпирлээн.
  Бир эвес бо төлевилелдер республика чергелиг шилилге конкурузунга тиилээр болза, оларны боттандырарынга деткимче акшаны республика болгаш кожуун бюджеттеринден Кур-Чер суму биле Каа-Хем суур алыр аргалыг болур.

  Реклама