ЧОННУҢ КӨВҮРҮҮ

  0
  17

  Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг удавас “Кыштагже орук” деп төлевилел республикага боттанып эгелээрин Дээди Хуралга (парламентиге) Айыткалының үезинде дыңнаткан.
  “Малчыннар-биле ужурашканым соонда, оларның кыштаг-хораазынга чедип алыр орук харылзаазы берге болуп турары билдиннип келди. Чамдык таварылгада бедик тайга-сындан баткан улуг эвес дамырак суглар безин малчыннарның амыдырал-чуртталгазынга эргежок чугула аъш-чем, эм-таң садып алырынга база ажы-төлү болгаш төрелдерлери-биле харылзажырынга шыңгыы шаптараазыннарны тургузуп болур. Ынчангаш “Чоннуң көвүрүү” деп төлевилелди ажылдап кылыр талазы-биле шиитпирни хүлээп алдым” — деп Владислав Ховалыг дыңнаткан @vladislav. khovalyg.
  Ук программаның кол сорулгазы — тайга-даксыл черде чурттап олурар ивижилер, сарлыкчылар, тевежилер болгаш малчыннарның аал-коданынче чедип алыр эптиг арганы тургузары болур. Тываның Баштыңы Орук-транспорт яамызынга улуг эвес көвүрүглерниң төлевилелин ажылдап кылыр талазы-биле даалганы берген. Ол ышкаш Тыва Республиканың Чазаа эргежок чугула тудуг материалдары-биле хандырар, а тудуг ажылдарын муниципалдыг эрге-чагырга органнары боттарынга хүлээннип алырын база айыткан.

  Реклама