Чоннуң кадыкшылын быжыктырар ажыл ам-даа уламчылаар

  0
  1
  Чоннуң кадыкшылын быжыктырар ажыл ам-даа уламчылаар

  Амгы үениң негелдеринге дүүштүр кылган медицина дериг-херекселдери болгаш чурагайлыг аппараттар-биле дерээн көжүп чоруур комплекстерниң дузазы-биле Тываның ийи муң ажыг чурттакчызы эмчи шинчилгезин эртип ап турар.

  2021 чылдың ноябрь, декабрь айларында Барыын-Хемчик, Таңды, Кызыл кожууннардан ийи муң ажыг кижи эмчи шинчилгезин эрткен. Бо көжүп чоруур флюорография аппарадының ачызында 1916 кижи шинчидип алыр аргалыг болган. Оларның 39-зунга улаштыр эмчи шинчилгези негеттинип турарын илереткен.

  Көжүп чоруур чурагайлыг маммография аппарадының дузазы-биле 324 кижи эмчи шинчилгезин эрткен. Оларның аразындан 14 кижиниң эмиинде ыжыктар бары илерээн. Бо аарыг улуска чогуур эмнелге черлеринге улаштыр ханы шинчилгени эртери-биле бижиктерни берген.


  Көжүп чоруур эмнээшкин-диагностика комплекстери график ёзугаар ажылын ам-даа уламчылаар. Маммография болгаш флюорография шинчилгезинден аңгыда, фельдшер-акушер комплекстери база бар. Бо бүгү ажылды ырак-узак, чедери берге суурларда чурттап турар чоннуң кадыкшылын быжыктырарынче угландырган.

  “Кадык камгалалы” национал төлевилел-биле республикага “Камаз” автомашинада дерээн көжүп чоруур бир маммография болгаш ийи флюорография шинчилгези кылыр чурагайлыг аппарат келгенин сагындырып каалы. Көжүп чоруур эмчи комплекстерин республиканың хөй-ниитиниң кадыкшылы болгаш аарыгларга удур баш бурунгаар ажыл чорудар төвүнге ажыглаары-биле дамчыдып берген. База бир флюорография аппарадын Барыын-Хемчиктиң төп кожуун эмнелгезинге дамчыткан.

  Реклама