«Чоннуң сүлдези» – Бай-Хаакта

  0
  3

  Таңды кожууннуң Бай-Хаак ортумак ниити билиг школазынга «Чоннуң сүлдези» төлевилелдиң киржикчилери аалдап чораан. Республиканың ат-сураглыг артистери, ыраажылары, спортчулары болгаш Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы олар-биле ужуражыышкынга кожууннуң шупту школаларындан өөреникчилер келген.

  Бо төлевилелдиң эң-не солун кезээ өөреникчилерниң уран чүүлге, спортка хандыкшылының болгаш салым-чаяанының аайы-биле бөлүктерге ужуражыышкыннар болган.

  Бай-Хаак суурнуң Г.В. Абросимов аттыг стадионунга баг адыгжылары С. Г. Монгуш, А. Б. Монгуш, А. Н. Хомушку олар баг адар тыва маргылдаа оюннуң дүрүмнери болгаш ойнаарының аргалары-биле улуг-бичии таңдыжыларны таныштырып, ойнап өөреткен.

  Тываның улустуң хөөмейжизи, алдарлыг артизи Андрей Монгуш Бай-Хаактың хөгжүм школазының өөреникчилери, хөгжүмге салым-чаяанныг оолдар, уругларга чүгле национал хөгжүм херекселдеринге ойнаарынга эвес, фортепианога база ойнаарының чажыттарын көргүзүп, арга-сүмезин берген.

  Тываның чаан мөгези Сайын-Белек Түлүш, начын мөгелер Кайгал-оол Донгак, Буян Сүктер дээш өске-даа ат-сураглыг мөгелер Успенка суурда чаа туттунган «Эзирлерниң уязы» хүреш залынга четкеш, хүрежиринге ынак оолдар-биле ужурашкан.

  Бичии мөгелерге боттарының канчап шыырак мөгелер апарганын төөгүп, мөгениң тиилелгелери дээрге кызымак спортчу белеткелдерниң түңнели деп тайылбырлап, хүрешке тиилелгелерни чедип алыр дизе, эрес-шудургу болурун чагааннар.

  Бай-Хаак суурнуң Көдээ культура бажыңынга Таңды кожууннуң чурукчулары, даараныр, аргыыр дээш өске-даа ус-шевер чорукка салым-чаяанныгларның кылыгларының делгелгезин организастаан.
  Чонга билдингир апарган чурукчу башкы Лада Конгарның, тыва эдилелдер, каасталгаларның ус-шевери, Сосновка школазының башкызы Любовь Адыг-Түлүштүң, Бай-Хаак школазының башкылары Л. Д. Оюннуң, Ч.К-М. Бүрбүнүң дээш өскелерниң делгелгеге салган ажылдарын көрүкчүлер дыка сонуургаан.

  Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы Шагааның ак айының номун ужуражыышкынга чыылганнарга номчаан.

  Реклама