“Чоннуң сүлдези” төлевилел Сүт-Хөлде

  0
  6

  «Чоннуң сүлдези» төлевилел ёзугаар Тыва үндезин культура төвүнүң, Камбы-лама эргелелиниң, Тыва национал оркестрниң, Хөөмейжилер эвилелиниң болгаш хүреш, аът, ча федерацияларының киржилгези-биле Сүт-Хөл кожуунга культура чырыдыышкын ажылын чоруткан.

  Келген аалчылар Суг-Аксы ортумак школазынга барып, өөреникчи оолдар, уруглар болгаш башкылар-биле ужуражылганы эрттирген. Тываның адын Россияга болгаш даштыкы чурттарга алдаржыдып чоруур хөгжүмчүлерниң, артистерниң, спортчуларның школага аалдап келгени, тыва кижиниң мөзү-шынарының, тыва чоннуң ат-алдарының дугайында чугаа аныяк өскенге улуг үлегер-чижек болган.

  Амыдыралдың кадык овүр-хевиринге бодун чаңчыктырып, спортка, уран чүүлге хандыкшып, төрээн тыва дылынга арыг чугаалап, ону камныг кадагалап, эртем-билигге болгаш ажыл-ишке чедиишкинниг, бедик мөзү-шынарлыг кижилер болуп өзерин оолдар, уругларга аалчылар чагаан.
  Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы мөзү-шынар болгаш кижи боду бодун кижизидериниң дугайында чугааны аныяктар-биле чорудуп, шажынның өөредиглериниң кижиниң мөзү-шынарынга салдарының дугайында тайылбырлаан.

  «Чоннуң сүлдези» деп төлевилелдиң демниг идепкейжилери аңгы-аңгы бөлүктерге үстүп алгаш, мергежилдер аайы-биле ужуражыышкыннарны эрттирген.

  Хөгжүмчүлер бөлүү уран чүүл школазының башкыларынга болгаш өөреникчилеринге боттарының чогаадыкчы ажылының дугайында чугаалап, хөгжүм херекселдеринге ойнаарынга арга-мергежилдерни көргүскен.

  Тыва ча федерациязының кежигүннери школаның ортумак класстарының өөреникчилерин тыва ча-согуннуң онзагай шынарлары-биле таныштырып, ча адарынын эге билиглеринге өөреткен.
  Хүреш федерациязының кежигүннери, Тываның билдингир болгаш хоочун мөгелери спорт школаның элээди оолдарынга хүрежириниң аргаларын айтып берген.

  Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары Сүт-Хөлдүң ус-шевер дарганнары, чазаныкчылары, даараныкчылары-биле ужуражып, кожууннуң культура бажыңында оларның кылыгларының делгелгезин көрүп, арга-дуржулга солчулгазының “төгерик столун” эрттирген.
  Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы чон-биле ужуражып, сарыг шажын чүдүлгезиниң өөредиглиг тайылбырын кылгаш, мөргүл номчаан.

  Тываның алдарлыг болгаш улустуң артистери кайгамчыктыг уран талантылыг хөгжүмчүлери солун концертти чонга көргүскен.
  «Чоннуң сүлдези» төлевилелдиң идепкейжи киржикчилериниң Сүт-Хөл кожуунга чорааны тус черниң чонунга улуг сагыш-сеткил көдүрлүүшкүннүг болган.

  Реклама