Чонну хаара тудар сорунзалыг клубтар

  0
  1
  Тывада «Сорунза» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле республикага чеди көдээ культура бажыңнары туттунарын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Дээди Хуралынга 2021 чылда республикага кылыр иштики ажыл-херектер дугайында айыткалын берип тура, “Сорунза” төлевилелди боттандырып, көдээниң культурлуг хөгжүлдезиниң төвү кезээде көдээ клуб чораан болгаш ол ындыг бооп артар деп демдеглээн.

  Республиканың соңгукчуларындан чаа клуб туттуруп бээр талазы-биле хөй санныг чагыглар бар, ынчангаш чаа үнер чылда республика бюджединден акша-хөреңгини үндүрбүшаан, көдээ суурларның чурттакчы чонунуң күжү-биле чаа төлевилелди боттандырарын айыткан.

  Кажанда-даа көдээ культура бажыңнары туттунмаан турган суурларга “Сорунза” губернатор төлевилелин амыдыралга боттандырар ажылдар чер-черлерде эгелээн. Чурттаар бажың, садыг азы машина гаражтарында клуб оран-савазын таарыштыр туттунуп алган черлерге, үе шагның негелдезинге дүүшкен чырык, чылыг культура одаглары бо чылын ажыглалга кирер ужурлуг.

  Республика бюджединден тускайлаан 7 сая рубль түңнүг акша-хөреңгиге немей тус чер чагыргаларының деткиишкини-биле 7 суурга культура бажыңнарын бо чазын тудуп эгелээр. Амгы үеде төлевилелдиң киржикчилери кайы суурлар болурун дүүштүрер ажылдар кидин-түлүк чоруп турар. Чүге дизе, ылап бо чурттакчылыг черде клуб санитарлыг болгаш өртке удур кандыг-даа негелделерге таарышпайн турарын көөр.

  Шилилдени эрте берген суурларга 243 дөрбелчин метр ниити шөлдүг, 120 олуттуг чаа Культура бажыңын тудар. Чазын тудуг ажылдарын эгелээш, ону чартык чыл иштинде доозуптарын планнап турары өөрүнчүг.

  Ам республиканың Культура яамызы биле чер-черлерде тус чер чагырга органнарының мурнунда төлевилелди боттандырар харыысалгалыг үе эгелээн. ТР-ниң Культура яамызы ук төлевилелдиң нормативтиг эрге-хоойлу актызын тургузуп, тудуг материалдарын саткаш, бүгү ажылдарны хыналдага алырын хүлээнген. А тус чер чагыргалары ажылдарже чонну хаара тудуп, тудуг чорудуун хандырып, ажылдың кайы хире кылдынып турарын культура яамызынга илеткээр ужурлуг.

  Кажан төлевилел күүселдези-биле чаа оран-сава туттуна бээр болза, көдээ суур черде культура одаглары чонну бодунче хаара тудуптар сорунзалыг чер апаары билдингир.
  Реклама