Чуга дош база улуг суг айыылдыг

  0
  19

  Чылыг агаар дүшкени база часкы дыштанылгаларның келгени-биле дыка хөй школачылар хостуг үезинде арыг агаарга ойнап хүнзээр апарган. Чамдыкта ындыг агаарлаашкын суг кыдыынга эртип, оларның кадыкшылынга, амы-тынынга айыылды тургузуп турар.

  Часкы үеде эрип чыдар доъш кырынга база ажык суглар чанынга ойнаары уругларның амы-тынынга ондактыг. Ада-иелер ол дугайында утпайн, серемчилелди улгаттырып, уругларның аажы-чаңын хайгаарап, оларны карактал чок арттырбайн, ажык суг чанынга ойнап болбазын тайылбырлаары эргежок чугула.

  Дош бадып, хемнер-сугларга дош көвүдеп, оларның бот-боттарынга үскүлежип турары уругларны сорунзалаар. Чогум-на ынчан дошка чуңгулап, аңаа янзы-бүрү оюн-тоглааны эрттирип тургаш уруглар соок сугга дүшкен болур.

  Уругларыңарны улуг улустуң хайгааралы чокка сугже чагдатпаңар, ылаңгыя дош бадып турар үеде. Хемнер болгаш хөлдер частып турда, дошка турары айыыылдыг дээрзин уругларыңарга сагындырыңар. Улуг суг үезинде бодун алдынарының дүрүмнерин оларга чугаалаңар.

  Дараазында чүүлдерни оларга сагындырыңар:
  Чүнүң-даа мурнунда дош бустуушкуну эриктер чанындан эгелээр. Хар-биле шыптынган дош өреме дег апаар болгаш ооң кырынче үнери шуут айыылдыг.

  Чакы үер болгаш дош бадып турар үеде дараазында чүүлдер хоруглуг:
  • доштуг сугларже үнери;
  • дош бадып турда, хемни кежери;
  • хемниң дош тырылган черлеринге чоокшулаары;
  • суг алып, дош тырылган кадыр эриктерге турары;
  • көвүрүгжүгештерге, суг моондактарынга мөөңнежип чыглыры;
  • тырылган доштарга чоокшулап, эриктен доштарны ырадыр идери;
  • кандыг-даа хем-сугнуң тереңин хынаары;
  • дошка кылаштап, чуңгулаары.

  РФ-тиң Корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлузунга дүүштүр назы четпээн уругларның ада-иези азы хоойлу ёзугаар төлээлери уруг-дарыгны ажаап-тежээр, кижизидер, өөредир, оларның эргелерин болгаш эрге-ажыктарын камгалаар хүлээлгелерни күүсетпээни азы болур чогууру-биле күүсетпээни дээш сагындырыгны (бирги удаада) бээр азы 100-ден 500 рубль чедир хемчээлдиг административтиг торгаалды онаар.

  Бодуңарның болгаш ажы-төлүңерниң амы-тынын үнелеңер, бир эвес озал-ондактың херечизи болган болзуңарза, доп-дораан ооң дугайында 112 дугаарлыг камгалал албанынче азы дарый хөделиг албаннарының 101, 102, 103 дугаарынче долгааш, дыңнадыңар.

  Реклама