«Чурагай кичээли» — өөредилге төлевилели

  0
  4
  «Чурагай кичээли» — өөредилге төлевилели
  Тываның школаларынга «Чурагайлыг бүдүрүлге» деп темалыг кичээлдерни апрель 12-27 хүннеринде эрттирер. «Чурагай кичээли» — Бүгү-российжи өөредилге төлевилели. Ону «Чурагайлыг экономиканың кадрлары» федералдыг төлевилелди деткиири-биле боттандырып турар.

  Школачыларның назы-харынга дүүштүр, бөдүүнчүдүп тургускан чаа кичээлдерниң программазын Россияның чурагайлыг экономика, Чырыдыышкын яамылары болгаш чурттуң бедик технологиялар-биле ажылдап чоруур улуг компанияларының деткимчези-биле ажылдап кылган.

  1-11 класстарның өөреникчилеринге «Чурагай кичээлдериниң» темаларын душ бооп шиливээн. Школачыларның бизнес, сайгарлыкчы чорук болгаш чурагайлыг технологиялар дугайында билген турар ужурлуг чүүлдеринге дүгжүп турар. Бо төлевилелдиң кичээлдери шупту улуска ажыктыг.

  «Чурагай кичээлдеринге» 1-11 класстарның өөреникчилери амгы үениң бүдүрүлгелериниң канчаар тургустунганын көрүп билип алыр. Школада эге болгаш ортумак, улуг класстарның өөреникчилериниң билиг деңнелиниң аайы-биле бөдүүнчүдүп каан. Компьютерлиг технологиялар болгаш программирование-биле харылзаалыг мергежилдер дугайында билип алырлар. Бөдүүн кондитерскаялардан эгелээш, бедик технологиялар дузазы-биле кылыр продукцияларны канчаар бүдүрүп турарын ында тайылбырлап турар.

  Өөредир тема бүрүзүн видеороликте көргүзүп тайылбырлап турар. «1С» фирманың специалистери чурагайлыг технология-биле ажылдаар бүдүрүлгелерниң кол дүрүмнерин айтып берип турар. Шиңгээдип алган билиин катаптап быжыглаар онаалгаларны база бээр. Чижээ, фабриканың ажылын эде тургузары-биле, директорга дузалажыры. Космос корабьлиниң ужар оруун автоматизатору-биле эртери. Чаагай чемнер быжырып турар кондитерскаяның ажылын көөрү. Чүс пончикти быжырарынга кайы хире аъш-чемни чагыдып алырыл? Быжырган чемнерни канчаар шын шыгжаарыл? «Угаанныг цех” деп чүл? Кафени канчаар ажыдып алыр? Бизнестиг ажылын канчаар улгаттырып алырыл? Бо бүгү айтырыгларның харыызын уруглар тып өөренир. Оюн ышкаш тургускан кичээлдерге школачылар ажыктыг, шын санаашкынны, планнаашкыны чурагайлыг технологиялар ажыглавышаан тып, шиитпирлеп өөренир апаар.

  Бо төлевилелди Росияның 85 регионнарының школачылары ажыглап турар. «Чурагай кичээли» деп төлевилдиң сайтызын ада-иелер болгаш школачылар үргүлчү көрүп турар. Ийи ажыг чыл дургузунда сайтыже 32 сая катап кирген. «1С» фирманың экспертериниң белеткээн солун чаа кичээлдерин Тываның школачылары база сонуургап өөренип турар.

  «Өзүп олурар салгалдарны амгы үениң технологиялары-биле таныштырып, бо чоокку келир үеде аажок херектиг апаар мергежилди сонуургадыр дээш, «Чурагай кичээли» деп төлевилелди тургускан. Чурагайлыг трансформация үезинде күрүнениң чугула сорулгаларының бирээзи – чуртка экономика талазы-биле ажылдаар бедик мергежилдиг кадрларны белеткээри. Бо кичээлдер болза, күрүнениң специалистер белеткээр талазы-биле кылып турар ажылынга кончуг эки немелде болуп турар» — деп, РФ-тиң Чазааның Даргазының оралакчызы Дмитрий Чернышенко тайылбырлаан.

  2020 чылда «Чурагай кичээли» төлевилел хөй-ниити харылзааларының PROBA AWARDS шаңналының «Медиа-коммуникацияның ажыктыының талазы-биле тергиин эки төлевилел» деп номнациязынга тиилекчи болган. А 2021 чылда RuPoR шаңналының «Өзүп олурар салгалдарга ажыктыг чурагайлыг коммуникация» дээш Digital номинацияның тиилекчизи болган.
  Реклама