Чурагайлыг хөгжүлдениң чаа төөгүзү

  0
  6

  Россияның чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг коммуникациялар сайыдының орлакачызы Олег Иванов Тывага кээп чораан.

  Оралакчы сайыт – «Чурагайлыг экономика» национал төлевилелдиң «Информациялыг инфратургузуг» болгаш «Информациялыг айыыл чок чорук» деп федералдыг төлевилелдерниң удуртукчузу. Россияга электри харылзаазының адырында күрүне политиказын боттандырылгазын база уштап-баштап турар.

  Бистиң регионувуска чугула херектиг темаларны Тываның Чазак Даргазының орлакчызы Аяс Оюн болгаш республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыды Урана Насюрюн-биле кады сайгарып көргеннер. Республиканың суурларында социал ужур-дузалыг объектилерге, бажыңнарга удазын-оптиктиг харылзаа шугумун тударының дугайында, а эң ырак болгаш чедери берге Тере-Хөл кожуунга харылзаа шугумунуң тудуунуң дугайында аңгы чугаалашкан.

  Тывада амгы үениң харылзаа хандырылгазы ам-даа четпээн үш улуг суур бар: Бай-Тайганың Кара-Хөл, Мөңгүн-Тайганың Кызыл-Хая, Тере-Хөлдүң Кунгуртуг суур. Бо суурларга ылап-ла удазын-оптиктиг харылзаа шугумунуң чугула херектии, ылаңгыя пандемияның үезинде чидигленип көстүп келген дээрзин регионнуң Харылзаа яамызы бадыткаан.
  Тыва коронавирустуң дүшкүүрлүг берге үезинде Күрүне ачы-дузазын идепкейлиг ажыглап турган идепкейжи үш регионнарның бирээзи болган. Чурттакчы чон социал төлевирлерниң аңгы-аңгы билдириишкиннерин ол портал таварыштыр чорудуп турда, үстүнде айыттынган суурларда улуска ындыг арга турбаан. Эрге-чагырга органнары саазын билдириишкиннер хүлээп алырын организастаар ужурга таварышкан.

  Россияның өске регионнарынга бодаарга, Тыва харылзаа инфратургузуун куруг черден кылып тургускан. «Чурагайлыг харылзааның талазы-биле дең эвес чорукту узуткап чайладыры», «Эмнелге-профилактика албан черлерин интернет четкизинге кожары», «Чурагайлыг экономика» деп федералдыг улуг төлевилелдерни республиканың деивскээриниге күүсеткениниң ачызында, муң-муң километр харылзаа шугумун тудуп шыдаан. Ынчалза-даа бо хүннүң стандарттары ол чүүлдер ам-даа четпес дээрзин айтып турар.

  Ам чурттакчылар боттарының бажыңынга дүрген харылзаалыг болгаш бедик эрттирилгелиг интернеттиг болуксаар, ол база чөптүг. Ынчангаш Чурагайлыг харылзаа талазы-биле дең эвес чоруктуң айтырыгларын пункт аайы-биле улам тодаргайлап, бирден бирээ чокка, сайгарып чугаалашкан. Федералдыг деткимче чокта, Тываның эң ырак кожуунунга чедир харылзаа шугумун улаштыр кылып шыдавас дээрзи билдингир. Тус черниң харылзаа операторлары ону боттарынга хүлээнип ап шыдавас.

  Ол ышкаш Урана Насюрюн харылзаа хандырылгазының тарифтериниң өртек-үнезин деңнештирериниң чугулазын демдеглээн. Тывага бодаарга, Алтайда харылзаа төлевири 32 хуу чиик дээрзин харылзаа сайыды дыңнаткан.

  Федералдыг яамының оралакчы сайыдынга Урана Насюрюн республиканың чедиишкиннериниң дугайында база чугаалаан. Тыва – документилерниң 90 хуузун электроннуг хевирже шилчидип шыдапкан хөй эвес регионнарның бирээзи. 2020 чылдын дургузунда албан черлериниң аразында электроннуг документилер солчулгазы 67 хуу чедир өскен болгаш 300 муң ажа бергени – республиканың төөгүзүнге рекордту тургускан болгаш хөгжүлдениң чаа төөгүзү апарган.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле регионнуң чазааның чедимчелиг ажылдап турарын, социал айтырыгларны шиитпирлээр сорулгалыын, эң ырак кожуунга харылзаа шугумун чедирер айтырыгны шиитпирлээр дээш кызып, негеп тургаш чедип алыр чүктүлдүүн Олег Иванов демдеглээн. Ооң ажылчын чорук-херээниң үезинде көдүрген бо айтырыгларның шуптузун болдунар шаа-биле шиитпирлээрин ол бүзүредип чугаалаан.

  Реклама