Чурагайлыг технологиялар кичээли

  0
  5
  Чурагайлыг технологиялар кичээли

  Тываның школачыларынга «Ужудукчу чок транспорт» деп темага «Чурагайлыг технологиялар кичээли» дүүн эгелээн.

  Россияның чурагайлыг хөгжүлде болгаш Чырыдыышкын яамылары, «Чурагайлыг экономика» организациязы, чурагайлыг экономика адырының лидерлер компанияларның деткимчези-биле Яндекстиң эксперттери чаа кичээлди белеткээн. Өөреникчилер бо кичээлдиң ачызында ужудукчу чок автомобильдерниң «каподунуң адаанче» көрүп болур.

  – Тывада чурагайлыг экономика талазы-биле кадрлар чедишпейн турар. Чурагайлыг экономика – келир үеде кедилиг профессионал мергежилдиң угланыышкыны-дыр. Ол бо чоокку үеде чугула херектиг апаар.

  Улуг класстарның өөреникчилери келир үеде мергежили кылдыр бо угланыышкынны билип көрүп алырынга бо кичээлдер эки арганы берип турар – деп, республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызы Мерген Чооду бодалын үлешкен.

  Кичээлдерге машинага айыыл чок болгаш ажыктыг маршруттарны тургузар технологияларның дугайында өөреникчилер билип алыр. Ужудукчу чок автомобильдиң сорулгаларын бирден бирээ чокка сайгарып база күүседип шенеп көөр аргалыг кылдыр кичээлдиң программазын тургускан.

  Чурагайлыг технологиялар кичээли март 19-ка чедир болур.

  Реклама