Чурттакчы чоннуң хереглелин доктаамал хандырар дээш

  0
  5

  Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Кызыл хоорайда агроүлетпүр парыгының девискээринге бүдүн чылда ажылдаар чылыткы комплекизин ажыдар.

  Республиканың чурттакчы чонун хандырарынга чижилгелиг продукцияны бүдүреринче угланган “Тываның ногаазы” комплекс төлевилелин 2021 чылдан 2023 чылга чедир боттандырар.

  РФ-тиң Кадык камгалал яамызының сүмези езугаар 1 кижи 140 кил ногаа аймаан чемге ажыглаар ужурлуг. Ынчап кээрге республикага ол хереглел ниитизи-биле 13,25 муң тонна болуп турар. Амгы үеде чүгле 25 хуу хирези хандыртынып турар.

  Тываның агаар-бойдузун өөренип көргеш, чайгы кыска үе дургузунда ажык шөлге ногаа бүдүрүлгези болдунмазы-биле, ногааларны хааглыг черге олурткаш, ооң дүжүдүн 2-3 катап көвүдедип ап болур. Бүдүн чылда ажыглаар чылыткы комплекизинге ынчаар тараан тус черниң ногаалары республиканың чурттакчы чоннуң хереглелин доктаамал хандырып болур.

  Төлевилелде бүрүн дериг-херекселдерлиг – чылыткыны эптээр кылыглар, иштики дериглер, суггарар, чырыдар, дезинфекция чорудар херекселдер, чырык шугумун шөейри база тудуг-эптелге ажылдары кирген комплекстиг тудуг тудары көрдүнген.

  Оо аңгыда, суг, чылыг, чырык хандырылгазы, трансформатор дузалал станциязы, бүдүрүлге аңмаары, хөмүр котельнаязы кирген инфраструктуразы база бар. Арга-дуржулга солчулгазын Тыва-биле дөмей агаар-бойдустуг Якутияда чылыткы комплекизиниң ажылдакчыларындан алган.

  Кызыл хоорайда агроүлетпүр парыгының девискээринге бүдүн чылда ажылдаар теплица комплекизи ажыттынарын республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

  Төлевилелди боттандыргаш, чылда 650 тонна ногаа аймааның дүжүдүн алыр, аңаа 40 ажылчын олуттар тургустунар. Үндүрүг болгаш камгаладылга дадывырлары кылдыр 2,24 сая рубльди чыл санында шилчидер. Российжи ногаалар рыногунда садып-сайгарып турар даштыкы ногаа продукциязын болгаш ногаан культураларны солуур арга тыпты бээр. Ынчан республика чурттакчыларының ногаага хереглелиниң 37 хуузун боттуң продукциязы солуптар.

  Реклама