Чурттакчыларның дилег-саналдарын база өөренип көрген

  0
  0
  Чурттакчыларның дилег-саналдарын база өөренип көрген

  Хөй-нииитиниң сайгарылгаларының болгаш онлайн бадылаашкыннарның түңнелдери-биле шилиттинген, 2021 чылда “Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилел-биле республикага чаагайжыдары көрдүнген девискээрлерниң даңзызын тодараткан. Ынаар 19 муниципалитет тургузуу кирген. Оларга 28 хөй-ниити девискээрин чаагайжыдары планнаттынган. Бо сорулгаже 884,1 сая рубльди углаар.

  Муниципалитеттерниң кезик-чамдыызы эрткен чылдан-на дамчып чедип келген объектилерниң чаагайжыдылгазын уламчылаар, а артканнары чаа төлевилелдерниң боттандырылгазынче кирер. Оларның аразында: чырыдылга, бичежек сесерликтер, аллеялар, парктар, дыштанылга черлери, Культура бажыңнары, спортчу шөлчүгештер.

  Хөй-ниитиниң девискээрлерин эргежок чугула деп санаткан дериглерниң бар-чогун барымдаалап шилээн. Ынаар кудумчу чырыдылгазының бары, сандайларны болгаш бок октаар урналарны тургусканы база кирип турар. Уругларга болгаш спортчу шөлчүгештерни тургузар дугайында чурттакчыларының дилег-саналдарын база өөренип көрген.

  Төлевилел иштинге чоруттунар эң улуг хемчээлдиг ажылдарның бирээзинге – Кызыл хоорайның Арат шөлүнде фонтан комплекизиниң, хөгжүм-шии театрының чанында Мани хүртүзүнүң чаартылгазы кирип турар. Арат шөлүнге боттанган төлевилел хоорайның чурттакчыларының болгаш аалчыларының ынак дыштаныр чери апаар дээрзинге бүзүрээр бис деп ук төлевилелдиң боттанылгазын харыылап турар ТР-ниң Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы айтып турар.

  Реклама