Чурттакчыларның негелдези-биле

  0
  7

  Хову-Аксы суурнуң чаагайжыды туттунган каът бажыңнарының чурттакчыларының квартираларда соок деп хөй санныг хомудал билдириишкиннерин сайгарарып, чурттакчылар биле “ТЭК-4 башкарыкчы компания” күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң чиңгине директору Саин Седип-биле ужуражыышкынны Чеди-Хөл кожууннуң чагыргазының даргазы Чимит Дазырбан эрттирген.

  Ужуражыышкынның киржикчилери Хову-Аксы суурнуң хөй квартиралыг бажыңнарында бо кыжын чүге соок болганын сайгарып чугаалашкан. Кыжын квартираларга агаарның соок болган чылдагааннары – Хову-Аксы суурнуң одалга төвүнде суугулар удаа-дараа үрелип, оларны септеп турганы. “ТЭК-4 башкарыкчы компания” күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң чиңгине директору Саин Седиптиң тайылбырлааны-биле алырга, үш суугунуң септелгезин дооскан, оларны доктаамал одап эгелээн, бо хүннерде хөй квартиралыг бажыңнарга чылыг апаар ужурлуг.
  Одалга төвүнде суугуларны 2021 чылда солуур талазы-биле төлевилел документилерин амгы үеде ажылдап кылып турарын база чиңгине директор дыңнаткан.

  Бо кыжын Хову-Аксының хөй квартиралыг бажыңнарынга соок болганы, чылыы доктааткан негелделерге дүүшпээни дээш, төлевирлерни эде санап бээринге хамаарыштыр харыыны албан ёзузу-биле бижимел хевирге бээрин Саин Седип аазаан.

  Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксы суурнуң чуртталга-коммунал ажыл-агыйы эрткен 2020 чылда-ла берге байдалдыг турган. 2020 чылдың август айда Тываның прокуратуразы Хову-Аксының чуртталга-коммунал ажыл-агыйының чугула объектилерниң тудуунга болгаш септелгезинге хамаарыштыр хыналданы чоруткан. Ынчан элээн хөй четпестер илереттинген.

  Тургустунуп келген нарын байдал-биле холбаштыр Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Александр Брокерт дээш өске-даа харыысалгалыг албан-дужаалдыг даргалар Хову-Аксынга каш удаа чедип, суг сордурар пунктунуң тудуунуң, чуртталга-коммунал четкилериниң кышка белеткелиниң дугайында тус черниң удуртукчулары-биле чугаалажып, кылып болур ажылдарны сайгарып турганнар.

  Республиканың болгаш Чеди-Хөл кожууннуң бар курлавырларын мөөңнеп, чуртталга-коммунал объектилерин болгаш хөй квартиралыг бажыңнарның кышка белеткелин шыдавыже чоруткан. Ынчалза-даа Хову-Аксының чуртталга-коммунал четкизинде байдал нарын болуп артпышаан.

  Реклама