Чурттуң экономиказынга биче бизнес чугула херек

  0
  4
  Чурттуң экономиказынга биче бизнес чугула херек

  Биче бизнес кижиниң амыдыралының деңнелин, шынарын бедидеринге, рынокка чаа барааннарны болгаш хандырылгаларны тургузарынга, ажылчын олуттар ажыдарынга ужур-дузалыг, эки салдарны чедирип турар.

  Улуг эвес бүдүрүлге цехтери, садыглар, кафелер, баш таарар черлер, аптекалар – бо шупту биче бизнестиң кезектери-дир. Ынчалза-даа биче бизнестиң субъектилери боттарының берге айтырыгларының дугайында, хоойлужудары болгаш саң-хөө-биле деткиири негеттинип турар «кызыы черлерни» демдеглеп, күрүнеге дорт чугаалап бээриниң аргазы үргүлчү турбас. Амгы үеде ындыг арга бар апарган.

  2021 чылдың бирги чартыында Красноярскиниң статистика албаны биче бизнестиң экономиктиг чизезин эрттирер. Федералдыг хоойлужудулга ёзугаар алырга, биче бизнести калбаа-биле чүгле беш чыл иштинде чаңгыс катап шинчилээр. Экономиктиг чизе үезинде алган медээлерге даянып үндезилээш, күрүнениң шиитпирлер болгаш хөгжүдер программаларны хүлээп алыр.

  Биче бизнестиң шупту төлээлери 2021 чылдың апрель 1-ге чедир боттарының ажыл-чорудулгазының дугайында дараазында медээлерни бээр ужурлуг.

  – Үндүрүг онаалдазының кандыг системаларын ажыглап турганын, ажылдакчыларының саны болгаш шалыңы, садыг-сайгарылгазының орулгалары, кол капиталче болгаш өске көргүзүглерже киирип турар үндезин фондулары, инвестициялары. Бо чүүлдерниң шуптузун 2020 чылдың медээлери-биле долдурар.

  «Бир эвес электроннуг ат салыр эргелиг болза, анкетаны Красноярскстаттың интернет-сайтызынга боду долдуруп болур. Бир болза, электроннуг документ-биле ажылдаар операторга барып чеде бээр. Анкетаны саазынга долдуруп бижээн болза, Красноярскиниң статистика албанынга барып дужаар азы почта таварыштыр чорудуптар. Саазынга долдуруп бижээн отчедунга бодунуң адын салып бүзүредир ужурлуг. Ону долдурган сайгарлыкчы кижиниң электроннуг почтазының адрезин, телефонунуң дугаарын албан бижиир. Оон аңгыда 2021 чылдың март 1-ден май 1-ге чедир Күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр анкетаның электроннуг хевирин долдуруп болур» – деп, Красноярскстаттың удуртукчузунуң оралакчызы Анна Захарчук тайылбырлаан.

  Тодаргай бүдүрүлге бүрүзүнүң медээлериниң чажыт болурун Красноярскстат магадылап турар.

  Дамчыткан медээлерниң шуптузун чүгле ниити медээлер чыып алыр дээш ажыглаар. Чизеге киржири болгаш ооң үлегер-майыктарын долдурар айтырыглар талазы-биле сүмени Красноярскстаттың специалистеринден билип болур.

  Чугула херек медээлерни Красноярскстаттың албан ёзузунуң сайтызында: https://krasstat.gks.ru/ «Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса» деп кезекте чарлап каан.

  Реклама