Чылдагааннары нарын

  0
  6
  Чылдагааннары нарын

  Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксы суурда чаагайжыды туттунган хөй квартиралыг бажыңнарны чылыг-биле хандырылгазы сөөлгү чылдарда берге айтырыгларның бирээзи болуп артпышаан.

  2020-2021 чылдарның кыжын ол бажыңнарның иштинге агаар соок, доктааткан негелделерге дүүшпес болган. Бо частың башкы айының хүннеринде безин хөй каът бажыңнарның квартиларында агаар соок деп ооң чурттакчылары хомудап турганнар.

  Хову-Аксы суурда берге байдалды чайладыры-биле республиканың одаар чүүл болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оолду Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чоруткан. Суурнуң одалга төвүнде үш суугуну септээнин, ийи суугуну одап турарын, үшкү суугуну курлавырга арттырганын, хөй квартиралыг бажыңнарда чылыг апарганын сайыт Тываның Баштыңынга дыңнаткан. Бажыңнарны чылыдыр одаарын соксатпайн, одалга төвүнүң дериг-херекселин септээр ажылдарны уламчылап турарын база сайыт республиканың удуртукчузунга илеткээн.

  Эрткен кыжын Сукпак суурнуң одалга черинге болган озал-ондакты Шолбан Кара-оол сагындырып, Хову-Аксынының одалга төвүнде байдалды доктаамал кичээнгейге шыңгыы тудар даалганы сайыт Роман Кажин-оолга берген.

  Хову-Аксының одалга төвүн септээринге Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг, Барыын-Хемчик кожууннуң Ак-Довурак хоорайлардан септекчилер бригадаларын бо чазын хаара туткан.

  Хову-Аксы суурнуң хөй квартиралыг бажыңнарын чылыг-биле хандырарында нарыыдаашкыннар дыка ханы чылдаганнарлыг. Чижээлээрге, республиканың «Күртудугчагыг» (“Госстройзаказ”) организация биле Санкт-Петербург хоорайда бүдүрүлге Хову-Аксы суурга суг сордурар пунктуну тударының дугуржулгазын аразында чарган. Ол ажылдарның өртээниң хемчээли 179 сая рубль. 2019 чылдың төнчүзүнде Санкт-Петербург хоорайда бүдүрүлгениң агар санынче 68 сая рубльди шилчиткен. Ол бүдүрүлге 50 сая рубль өртектиг дериг-херекселди садып алгаш, Хову-Аксы суурнуң суг сордурар пунктузун чаартыр тудар ужурлуг турган.

  2020 чылдың август айда Тыва Республиканың прокуратуразы чугула объектиниң тудуунга хамаарыштыр хыналданы чоруткан. Ону тударын хүлээнип алган тудуг организациязы күрүне керээзи ёзугаар акша-төгерикти алгаш, тудуг объектизинге херек дериг-херекселдерни садып албааны, тудуг ажылдарын чорутпааны, чүгле ийи ханы оңгарны казып кааны билдинген.

  Тургустунуп келген нарын байдал-биле холбаштыр Тываның Чазак Даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт дээш өске-даа харыысалгалыг албан-дужаалдыг даргалар Хову-Аксынга каш удаа чедип, суг сордурар пунктунуң тудуунуң, чуртталга-коммунал четкилериниң кышка белеткелиниң дугайында тус черниң удуртукчулары-биле чугаалажып, кылып болур ажылдарны сайгарып турганнар.

  Реклама