Чылыг-чымчак хүлээп алган

  0
  0
  Чылыг-чымчак хүлээп алган

  “Көдээ суурнуң башкызы” федералдыг программаның киржикчизи Уран Ооржак Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг ортумак школазында ажыл-ижи болгаш көдээ черде амыдыралын @tmgnews17 таныштырган.

  – “Көдээ суурнуң башкызы” федералдыг программага шилилгени эрткеш, Кызыл-Даг ортумак школазынга математика башкызы болуп ажылдап тур мен. Кызыл-Даг суур чүгле Тывада эвес, республикадан дашкаар сураглыг даш чонукчуларының чуртту болгай. Тус черниң чурттакчылары кызыл-дагжылар, школаның коллективи, кол-ла чүүл – өөреникчилер мени чылыг-чымчак уткуп-хүлээп алган. Школаның администрациязы меңээ чурттар оран-саваны аңгылап бергеш, кыжын одаар хөмү-даштан тура шуптузун дузалаан. Ол дээш четтиргенимни илередип тур мен.

  Чогум-на бо кожуунга ажылдап келгенимге өөрүүр-дүр мен. Чүге дизе, бо черниң агаары меңээ дыка тааржыр, бойдузу чараш. Школада 126 өөреникчи чаңгыс ээлчегде өөренип турар. Улуг эвес коллективте 28 башкы бар. Меңээ 7, 8, 9 класстарга математикага кичээлдерин эрттирерин бүзүреп дааскан. Школаның кабинеттери бүрүнү-биле интернет курлавырлар-биле дериттинген, ол башкыларның ажылын элээн чиигедип турар. Ол ышкаш ийи кабинетти «Өөредилге» федералдыг программа-биле «Чурагайлыг өөредилге хүрээлеңи» төлевилелди боттандырып дерээн.

  Реклама