Cоциал деткимчениң немелде хемчеглери

  0
  3

  Тывада кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг өөреникчилер хүнде ийи катап халас чемненир.

  Ниити өөредилгениң кол программазын шиңгээдип турар кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг болгаш инвалид уругларга социал деткимчениң немелде хемчеглерин тургузар доктаалды Тываның Чазаа хүлээп алган.

  Өөренир хүннерде ийи катап халас чемненилгени республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле хандырарын Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан.

  – Кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларның ада-иелеринге күрүнеден дузаны чедирери ол. Санитар-эпидемиологтуг негелделер езугаар тургускан чурум-биле бадылаан чижек менюну ажыглап, ону организастаар. Бажыңында өөренип турар уруглар аъш-чем продуктуларының сүмелээн хемчээли база даңзызы езугаар, чемни алыр – деп, республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан.

  Өөредилге чорудуун хандырар чарыгдалдарның хөй кезиин олар алган. Уругларны хүнде ийи катап чемгерер дээш харыысалгалыг ниити өөредилге организацияларының удуртукчулары ам ону организастаар.


  – Кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругнуң хоойлу езугаар төлээзи аъш-чем продуктуларын алырда, чыл санында школаже билдириишкинни киирер. Класстың удуртукчу башкылары документерни долдурарын тайылбырлап бээр. Билдириишкин киирикчизи паспорт, төрүттүнген дугайында херечилел, эмчи комиссиязының түңнел бижии дээн ышкаш документилерни киирер – деп, яамы тайылбырны берген.

  #Тываныңчазаа #Социалдеткимчениңнемелдехемчеглери #Өөредилгеяамызы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама