Covid-19-ка удур хемчеглерни уламчылаар

  0
  2

  Тывада Covid-19 чаа коронавирус халдавырындан коллективтиг иммунитет 78 хуу четкен, ындыг болзажок эрткен неделяның түңнелинден алгаш көөрге, тарыдып турар хамаатыларның саны эвээжээн. Ол чүнү көргүскенил дээрге, байырлалдың узун дыштаныр хонуктарында регионнуң чурттакчылары ол арганы чедир ажыглаваан.

  Ооң-биле чергелештир, аарыгның халдаанындан эгелээш, билдиртип келиринге чедир эскет чок чоруур үези – 14 хонук эрте бээрге, аарыг кижилер саны немежир чадап чок. Ынчангаш шеглел-кызыгаарлаашкыннарны кошпатпайн, Covid-19-ка удур хемчеглерни уламчылаарын Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелели сагындырган.

  Тываның Кадык камгалал яамызы долу (1-ги база 2-ги кезээн) тарыышкынны 98224 кижи алган, азы 165 муң кижини тарыдар план 59,2 хуу күүсеттингенин дыңнаткан. А «Спутник лайт» деп чаңгыс салыр вакцина-биле кады 148548 кижи тарыткан, 165 муң кижини тарыдар планны 89,6 хуу чедирген.

  Тарылганың бирги кезээн алган шупту 159177 кижиниң 29259-зу 60 хардан өрү назылыг хамаатылар. 85 регионнуң аразындан республика 60 харлыг кижилерни тарытканының талазы-биле үшкү черде.
  Тарылга талазы-биле планны Барыын-Хемчик – 80,6 хуу (план – 12 129, тарааны – 9776), Улуг-Хем – 92,3 хуу (план – 9 110, тарааны – 8407) күүсеткен, а Кызыл хоорай 66929 кижини тарыдар тургаш, 62524 кижиге тарылганы салган.

  Covid-19-ка удур тарылга ажылын идепкейжидерин Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг негээн.

  – Чедип алган эки көргүзүглеривисти быжыглаар дизе, эпидемиологтуг байдалды кошкатпас ужурлуг бис – деп, Чазак Даргазы аппарат хуралында сагындырган.

  РФ-тиң субъектилеринде эмнелге черлеринге, коронавирустан аарып турган кижилерге ханы эмчи шинчилгезин эрттирер даалганы Россияның Кадык камгалал яамызынга биле регионнарга бергенин республика баштыңы дыңнаткан. Ынчангаш республиканың кадык камгалал яамызы ол даалганы күүседир хемчеглер планын ажылдап кылыр онаалданы Владислав Ховалыг берген.

  2022 чылдың эгезинден Тывада лабораторияга бадыткаттынган 93 аарыг кижи бүрүткеттинген. Кызыл хоорайда – 25, Чөөн-Хемчикте – 15, Каа-Хем биле Өвүр кожууннарда – 12-12 аарыг кижи илерээн.
  177 аарыг кижи эмнедип чыдар, оларның 25-жи берге байдалдыг болза, 70 кижиниң аарыы ортумак.

  Реклама