Дөрт хүн шудургу ажылдаан

  0
  0

  Республиканың девискээринде коронавирус аарыгның хамчыынга удур тарылга калбаа-биле кидин түлүк чоруп турар. Ооң ажык-дүжүү бо хүннерде көстүп келген – коронавирус аарыгдан аараан кижилерниң саны илдеңи-биле эвээжээн.

  Черле ынчаш Тыва Республика коронавирус аарыгдан кижилер эң эвээш аарып турар апарган регионнарның бирээзи. Ол дээрге медицина ажылдакчыларының база күжениишкинниг ажылының түңнели.

  Өвүр кожууннуң төп эмнелгезинге келген Covid-19 удур 150 туң “Гам-Ковид-Вак” вакцинаны, эмчилер 4 хүн дургузунда шудургу ажылдааш, чонга төндүр тарып каапкан.

  Вакцинаны хамыктың мурнундан чон-биле сырый ажылдап турар кижилерге тарылганы чоруткан. Оларның аразында медицина албан черлериниң 33 эмнелге ажылдакчылары, өөредилге черлериниң – 30, уруглар садтарының 36 ажылдакчылары бар. Хоочураан аарыгларлыг 30 кижиге, каайлы албанының – 3, шериг кезээниң 5 ажылдакчыларынга база тарылганы чоруткан.

  Ковидке удур 150 туң “Гам-Ковид-Вак” вакцина немей кээрин Өвүр кожууннуң төп эмнелгезиниң ажылдакчылары амгы үеде манап турар. Эмнелгениң планы ёзугаар Өвүр кожууннуң чурттакчы чонунуң 60 хуузунга коронавирус хамчыынга удур тарылганы чорудар ужурлуг.

  Вакцинаны салырының негелделерин сагып, өй-шаанда тарылганы чорудары, тарылга алыр кижилерни чыып алыры белен эвес ажыл. Чурттакчы чонну тарылга пунктузунче чалап, кижилерниң кадыкшылының байдалын шинчилеп, тарылганы чорутканын Өвүр кожууннун эпидемиолог эмчизи А. А. Сайды, халдавырлыг аарыглар эмчи Ч. Д. Монгуш, терапевт эмчилер А. П. Монгуш база А. В. Куулар кончуг эки деп демдеглээн.

  Реклама