Дөрт кижиниң амы-тынын камгалаан

  0
  16

  Апрель 13-14 дүнезинде Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыг хоорайда 4 квартиралыг бажың өртенип турар дугайында медээ өртке удур албан черинге келген.

  Өрт кезээниң дайынчылары кончуг дүрген чедип кээрге, бажың шуут чалбыышталып хып турган. Чалбыышты чавырылдыр суг-биле чаштыргаш, өртчүлер бажың иштинче киргеш, № 4 квартирада угаан-медерел чок чыткан 4 кижини дилеп тыпкаш, өрттенип турган бажыңдан үндүрүп амы-тынын камгалааннар. Өртенип каар часкан кижилерниң үжү улуг, бирээзи бичии уруг болган. Оларга дүрген дузаны эмчилер чедиргенннер.

  Өртенип өлүр айыылдан, чаяан бооп, 4 кижи чайлаан.

  Өрттүң хып үнген чылдагаанын тодарадыр талазы-биле шинчилелдерниң баштайгы түңнелдери-биле алырга, № 4 квартираның верандазындан өрт хып үнген. Күрүнениң өрт хайгааралының ажылдакчылары өрттүң хып үнген алыс чылдагаанын чиге тодарадыры-биле шинчилел болгаш истелге ажылдарын уламчылап турар.

  Өрттен айыылындан баш бурунгаар камгаланыңар!

  Реклама