ДААРАНЫР ЧЕР «ДУГАЙ КЫЗЫ»

  0
  2

  Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга чериниң дыңнадып турары-биле алырга, Бажың-Алаак сумузунда «Дугай кызы» деп аттыг дааранылга чери (ателье) ажыттынган.
  Уран-шевер болгаш даараныр херээжен кижилерни чаңгыс черге чыып алгаш ателье ажыдар дугайында эгелээшкинни суурнуң чурттакчылары Урана, Долаана Монгуштар база Татьяна Куулар идип үндүрген соонда, социал четкилерниң бирээзи Вайберге «Төрээн суурувустуң кыстары» деп бөлуктү ажыткан.
  Ооң түңнелинде, Чөөн-Хемчик кожууннуң өске-даа суурларында, ол ышкаш Чадаанада, Кызылда, Санкт-Петербургта болгаш Москвада чурттап чоруур 100 ажыг бажың-алаакчылар база көдээ суурнуң чагырга чери болгаш кожууннуң Херээженнер эвилели материалдыг деткимчени көргүскен.
  Оон аңгыда, шевер даараныкчыларга кожууннуң чагырга даргазы Алексей Тюлюш база байыр чедирип, даараныр машиналар болгаш өске-даа дериг-херекселдерни садып алырынга деткимче болур эвээш эвес акша түңнүг (сертификат) шынзылганы тывыскан.
  Бо дааранылга черин ажыткан кол сорулгазы социал байдалы чегей өг-бүлелерни деткиири болганда, хөй ажы-төлдүг херээжен кижилер Уран Куулар, Чодураа Саая болгаш Чодураа Монгуш олар чоокку үеде ук ательеге ажылдап кириптер.

  Реклама