Даг болбаазырадыр бүдүрүлгеде хай-халап

  0
  0
  РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле Истелге эргелели даг болбаазырадыр бүдүрүлгениң уургайынга бустуушкуннуң барымдаазынга хамаарыштыр истелге бетиниң хыналдазын чорудуп турар.

  Бөгүн 11 шак үезинде Тожу кожууннуң эрге-хоойлу камгалаар органнарга “Лунсин” КХН-ниң чаа уургайларының бирээзинге чер буступ төгүлгениниң соонда бүдүрүлгениң бир ажылдакчызының мөчээниниң дугайында дыңнадыг кирген.

  Бо барымдааның талазы-биле истелге органнары ук болуушкунда кем-херек үүлгедиишкининиң бар-чогунга хамаарыштыр хыналданы чорудуп турар. Читкен ажылчынның өлүг мөчүзүн төктүп баткан бузундулар адаандан камгалакчылар тыпкан.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чок болган кижиниң дөргүл-төрелинге, чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен.
  – Нарын технологтуг чорудулгалыг объектилер кезээде айыылды болдуруп турар. Ылаңгыя ажылы чаа-ла хөнүп, бут кырынга туруп олурар чаа-чаа черлерге хамаарыштыр чугаа чорударга ындыг.

  Бөгүн “Лунсин” КХН-ниң комбинадының чаа уургайынга чер буступ төгүлгениниң соонда бир кыдат хамааты өлген, 42 кижини өскээр көжүрер ужурга таварышкан. Чок болган кижиниң дөргүл-төрелинге, чоок кижилеринге ханы кажыыдалым илередип тур мен. Бөгүнде кол чугулалай көрүп турар сорулга болза, хай-халаптың болганының чылдагааннарын тодарадыры, күш-ажылдың айыыл чок байдалдарын тургузары болур.

  Чүнүң-даа мурнунда кижилерниң амы-тыны чүден артык үнелиг. Лунсин компания даг болбаазырадыр бүдүрүлгени тудары-биле улуг ажылды чоруткан, комбинаттың ийиги ээлчээн ажыглалга киирер деп турган. Бо бүдүрүлгеде 700 ажыг бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс ажылдап турарлар. Бодумнуң бирги оралакчым А.В. Брокертке комбинаттың ажылдакчыларынга дуза кадары-биле доктаамал харылзаага турарын даастым – деп, Чазак Даргазы соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.

  ТР-ниң Баштыңының даалгазы-биле Красноярск хоорайда турар Россияның Даштыкы херектер яамызының төлээ черинге “Лунсин” КХН-ниң чаа уургайынга чер буступ төгүлгениниң түңнелинде КУР-нуң хамаатызы чок болган дээрзиниң дугайында дыңнатканын Александр Брокерт медеглээн. Хай-халап болган черде камгалакчылар болгаш Тожу кожууннуң чагырга чериниң төлээлери ажылдап турар. Болур чогуур дузаламчыны көргүзүп турар болгаш байдалды бирги оралакчы бодунуң онза хыналдазында алган.

  #Истелгекомитеди #Тожу #Лунсин #Хай_халап #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
  Реклама