Дагдыныкчызының адын төлептиг камгалаан

  0
  2

  Кикбоксингиге элээди оолдарның ортузунга Тыва Республиканың бирги чери дээш Чадаана хоорайга эрткен маргылдааның «фулл-холбаа» болгаш «лайт-холбаа» хевирлеринге 5 элээди оол киришкен. Оларны Россияның Кеземче күүселдезиниң Тывада эргелелиниң ажылдакчызы Сергек Ооржак таныштырган.

  160 ажыг киржикчилиг, үш хүн үргүлчүлээн маргылдааның үезинде Сергек Ооржактың командазы дагдыныкчызының адын төлептиг камгалап, аңгы-аңгы деңзилерге бир алдын база ийи мөңгүн медальдарны чаалап алган.

  Россияның алдарлыг спорт мастери, чурттуң алды дапкыр, Европаның ийи, Делегейниң үш дапкыр чемпиону болгаш Делегей кубогунуң эдилекчизи Сергек Ооржак ажылындан хостуг үеде элээдилерни магылдааларга белеткеп, аныяк-өскенге бодунуң байлак арга-дуржулгазын дамчыдып, бир шагда аңаа бодунуң арга-дуржулгазын Россияның алдарлыг спорт мастери, делегейниң ийи дапкыр чемпиону Мерген Монгуш дамчыткан дээрзин чугаалап чоруур.

  Элээдилерни содаалажыр дайынчы хевирлерге өөредиринден аңгыда, Сергек республиканың өөредилге албан черлеринге доктаамал аалдап барып, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдап, элээдилерни ада-чуртчу мөзү-шынарга кижизидип турар дээрзин эргелелдиң парлалга албаны дыңнадып турар.

  Реклама