Далган – көшкүн чоннарның чеми

  0
  6

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол “Оргаадай” көдээ ажыл-агый кооперативиниң чедиишкининиң дугайында.

  – Экспорт деткимчези бодунуң түңнелдерин көргүзүп эгелей берген. “Оргаадай” деп тыва көдээ ажыл-агый кооперативи Казахстан-биле экспорт керээзин чаргаш, бир-ле дугаар тыва далганны ынаар үндүр сөөртүп эгелээр.

  Мооң мурнунда үелерде чүгле аъттарны ынаар аппарып турган. Көдээ ажыл-агый хереглел кооперативи бодунуң продукциязын 2018 чылдан тура үндүр садып эгелээн, нургулайында кожавыста Моолче.

  Далган дээрге арбайның база кызыл-тастың үрезининден кылган тыва чем-дир. Казахтарның кухнязында ындыг чергелиг чемниң бары сонуурганчыг. Ындыг турбуже, оларда бистиң далганывыс хереглелдиг болганы өөрүнчүг. Эр-хейлер, оргаадайжылар! Анаа эвес силерге дузалажып, бүдүрүлгеңерни калбартыжып, бюджет акша-хөреңгизин техника, дериг-херексел садып алырынга чарыгдап турган-дыр бис. Чаа экспорт угланыышкынынга чедиишкиннерни күзедим – деп, республиканың Баштыңы бодунуң арынында бижип турар.

  Реклама