«Дамырактан далай сугже» төлевилел

  0
  0

  Тываның күрүне университединиң волонтер-студентилери тускай уругларга элезинниг терапия кичээлдерин эрттирип турар. Дамды ачы-буян.

  #Росмолодежь2020 федералдыг мөөрейге ТывКУ-нуң студентилери тиилеп алгаш, «Дамырактан далай сугже» төлевилелдиң кызыгаары-биле ачы-дуза чедирер хемчеглерни эрттирип эгелээн. Кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга элезинниг терапия кичээлдерин чорудары – ол хемчеглерниң бирээзи болур. Ону Тываның улустуң чогаалчызы А.А. Даржай аттыг Кызылдың педагогика институдунуң студентилери эрттирип турар.

  Элезин-биле чурук чуруурга, уругларның чогаадыкчы чоруу сайгзыраар. Элезинниг терапия сагыш-сеткилде муңгаш бодалдарны адырып, өске уруглар-биле чугаалажып харылзажырынга дузалаар. Элезин-биле чуруур кичээлди чырып турар өңнүг планшеттерни ажыглап тургаш, эрттирип турарын студентилер чугаалаан. Ол планшеттерни федералдыг төлевилелдиң кызыгаары-биле чорудуп берген.

  Волонтер-студентилер арт-терапия кичээлдерин боттарының хайгааралында турар уругларга ооң мурнунда база эрттирип турган. «Төлевилелдиң киржикчилери бичии уруглар янзы-бүрү маадырларны, чогаадып алган персонажтарын пластилин-биле тудуп кылып, өңнүг акварель будуктар-биле, азы салаалары-биле чуруп турганнар. Олар кылып, чуруп алган маадырларының дугайында боттары тайылбырлап чугаалаан. Бичии уругларның чугаа-домаан ол сайзырадып турар» – деп, төлевиледиң автору, «Социал ажыл» угланыышкынның 3-кү курузунуң студентизи Даваа Моңгуш чугаалаан.

  «Эгезинде уруглар кичээлдерге бергедежип турган, ынчалза-даа волонтерларның болгаш ада-иелерниң дузазы-биле даалгаларны кылып өөренип алгаш, боттары шыдаптар апарган» – деп, төлевилелдиң эртем удуртукчузу, педагога ккафедразының улуг башкызы Айлаң Комбу тайылбырлаан.

  Бичии уругларның чурукчу, чогаадыкчы чоруун сайзырадырынга уран-чурулга делгелгелерин барып көөрү база эки салдар чедирер. Ынчангаш бичии уругларга республиканың Национал музейинче экскурсияны организастаан.

  Реклама