Дараазында үнүүшкүн – Тожуже

  0
  9

  Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2021 чылда республиканың 193 социал ужур-уткалыг объектизи Интернетке коштунар.

  Ооң иштинде 72 кожуун библиотеказы, 44 көдээниң чагырга чери, школалар болгаш фельдшер-акушер пунктулары. Харылзаа шугумунуң оптиктиг удазыннарының санын 182 чедирген, а 11 объектиге харылзааны спутник технологияларын дамчыштыр чорудар. Ол ышкаш чедери берге суурларга харылзаа шугумунуң оптиктиг удазыннарын шөериниң айтырыын Россияның чурагайлыг хөгжүлде, харылзаа болгаш массалыг харылзаа сайыдының оралакчызы Олег Иванов-биле сайгарып чугаалашкан. Ооң соонда федералдыг яамының департамент удуртукчулары болур чогуур документилерни айтырып эгелээннер.
  2021 чылдың мартта социал ужур-уткалыг объект бүрүзүнге эргежок чугула документ-саавырны чыыры-биле регионнуң Информатизация болгаш харылзаа яамызының ажылдакчылары Бай-Тайга, Каа-Хем, Эрзин болгаш Улуг-Хем кожууннарже комплекстиг үнүүшкүннерни кылган.

  – Чургайлыг экономика” национал төлевилелдиң айтырыгларының талазы-биле тайылбыр ажылын, өөредилгени бистиң коллегаларывыстың ортузунга чорударывыс чугула. «Чургайлыг экономика” төлевилел чүгле Интернетке кожарын көрбээн, а бистиң ажыл-чорудулгавысты чоорту барып чурагайлаашкынче шилчидерин соругдап турар. Ынчап келирге, бо угланыышкынга бистиң коллегаларывысты күрүне ачы-дузазының порталын дамчыштыр кирген өргүүделдерниң электроннуг документ эмгелелинге өөредип турар бис. Барган кожууннарывыста коллегаларывыстың бо айтырыгларга сонуургалдыы кижини хей-аът киирип турар – деп, Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыды Урана Насюрюн чугаалап турар.

  Субботада дараазында үнүүшкүннү республиканың чедери берге черлериниң бирээзи Тожу кожуунче планнап турар. Ында үш ФАП-ты база ийи библиотеканы Интернетке кожар.

  Реклама