Дарга болуп барбас

  0
  1
  Тываның Чазааның аппарат хуралынга Шагаа байырлалының бүдүүзүнде малчыннарның кыштагларынче комплекстиг үнүүшкүннерни сайгарып чугаалашкан.

  Малчыннаның аалдарынга чедип, оларга Шагаа-биле байыр чедирип, белектерни тутсуп, ажыл-ижинге дузалаан удуртукчуларга болгаш комплекстиг үнүүшкүннерниң киржикчилеринге улуу-биле өөрүп четтиргенин Шолбан Кара-оол илереткен.

  “Бир эвес силер, дарга албан-хүлээлгелериңерни күүседир дээш, малчыннарның аалдарынга барып турар болзуңарза, олар ону дораан-на эскерип каар. Силерни хүндүлээри-биле малчын хойларының бирээзин дөгерери база чугаажок. А ол дээрге малчынга дуза эвес, шаптараазын-дыр” – деп, Тываның Баштыңы сагындырган.

  Малчыннарның ажыл-ижинге, амыдырал-чуртталгазынга ылап-ла кончуг дузалыг специалистерни хаара тудуп, бо чугула ажылды улам кызымак болгаш эки шынарлыг уламчылаарын Шолбан Кара-оол чугаалаан.
  Реклама