Дарганнар шуулганы

  0
  1

  Дүүн Тыва үндезин культура тѳвүнге республика чергелиг бирги дарганнар шуулганы болуп эрткен. Аңаа Бай-Тайга, Улуг-Хем, Сүт-Хөл кожууннардан база Кызыл хоорайдан 23 дарган киришкен.
  Шуулганның хүндүткелдиг аалчызы – салгал дамчаан дарган Көгел Мижитеевич Саая бо чылын 90 харлаар. Эң аныяк киржикчи – Меңги Монгуш 30 харлыг. Киржикчилерниң ортумак назыны – 40-50 хар.

  Ажыдыышкынында Культура яамызының сайыды Алдар Тамдын аалчыларга кел чыдар Шагаа-биле байыр чедирип, тыва ёзу-чаңчылдарны камгалап турарында дарганнарның ажылы кайы-хире улуг черни ээлеп турарын чугаалаан. «Бо хүн бистер кылып турар ажылывысты дараазында келир үениң салгалдарынга дамчыдып чоруй баары чугула» – деп ол демдеглээн.

  Тываның экономика сайыдының оралакчызы Эва Даваа-Самбуу база байыр чедириишкиннеринге катчып, Чазактың талазындан бот-тывынгырларга дуза чедирер тускай программалар дугайында таныштырган.

  Шуулганга Тываның дарганнар эвилелин тургускаш, ооң эргелекчизи кылдыр Омак Хертекти бадыткаан. Суй-белек кылырда тыва бижекти чаңгыс хемчээлге дүүштүр кылыр деп дугурушканнар: улуг бижек 30 см, бизи 17см, сывы 13 см. Бичии бижек – 26 см, сывы 11,5 см, бизи – 14,5 см.

  Төгерик ширээниң соонда “Аът дагазын кылыры” мастер-классты Виктор Ондар, Эртине Ооржак, Сергей Сарыглар, “Кестикти кылыры” мастер-классты Аңчы Монгуш аалчыларга көргүскеннер.

  Шуулганның кол кезээ болза хөрүк ажыдар азы бир ады сыр кагар ёзулалды эрттирери болган. Хөрүк ажыдар ёзулалдың утказы болза, өгде аарып турар улус бар болза, ол улусту эмнээр, бергедээшкиннерге таваржып турар кижилерниң човулаңын чиигедир.

  Шагаавыстың бүдүү айында өгбелеривистен дамчып келген онзагай, чараш чаңчылывыстың одун кыпсып, дарганнарывыс-биле сыр кагар ёзулалды кылыр аргалыг болган бис.

  Реклама