Дээди Хуралда ажыктыг өөредилге

  0
  15
  Дээди Хуралда ажыктыг өөредилге

  Республиканың кожууннарының Төлээлекчи хуралдарының даргаларының болгаш ол хуралдарда “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партиядан фракцияларның удуртукчуларының стажировказы ТР-ниң Дээди Хуралында эгелээн.

  Тус чер чергелиг удуртукчуларның өөредилгезин эрттирер дугайында шиитпирни муниципалдыг тургузуглар органнарының төлээлери-биле кады ажылдажылга чөвүлели хүлээп алган. Ооң сорулгазы – Дээди Хурал биле кожууннарда төлээлекчи эрге-чагырга органнарынң аразында хоойлужудулга талазы-биле кады ажылдажылганы улам хөгжүдери.

  Муниципалдыг тургузугларның төлээлериниң өөредилгези тускай график ёзугаар парламентиниң часкы сессиязының үезинде эртер.
  Чөөн-Хемчик, Өвүр, Мөңгүн-Тайга болгаш Сүт-Хөл кожууннарның төлээлери стажировканы баштай эрттирип кирипкен. Кожууннарның Төлээлекчи хуралдарының даргалары болгаш ол хуралдарда “Чаңгыс демниг Россия” партиядан фракцияларның кежигүннери республиканың дээди төлээлекчи органының тургузуу болгаш хоойлужудулга талазы-биле ажыл-чорудулгазы-биле таныжып, хоойлу-дүрүм документилерни ажылдап кылыр талазы-биле билиглер болгаш методиктиг сүмелер-биле таныжып алганнар.

  ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа тус черлерниң төлээлекчи эрге-чагырга органнарының ажылдакчыларынга ажыктыг болур өөредилгениң эгелээни-биле оларга байыр чедирип, хоойлужудулга ажыл-чорудулгазынга күүседикчи болгаш төлээлекчи эрге-чагырга органнарының аразында сырый харылзаа болгаш бот-боттарын эки билчири чугула деп демдеглээн. Аңаа чижек кылдыр республиканың чазаа биле парламентизиниң аразында 10 ажыг чыл дургузунда демниг кады ажылдажылганы, ооң ачызында Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезинде чедиишкиннерни айыткан.

  – Эрге-чагырганың күүседикчи-даа, төлээлекчи-даа адырларының ажылында кол чүүл чоннуң амыдырал-чуртталгазының чаагай чоруу болгаш республиканың хөгжүлдези болур ужурлуг – деп, Кан-оол Даваа демдеглээн.

  Реклама