Дээди Хуралда стажировка

  0
  2

  Тыва Республиканың Дээди Хуралында (парламентизинде), часкы сессия үезинде, республиканың кожууннарының Төлээлекчи хуралдарының даргаларының болгаш Төлээлекчи хуралдарда “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партиядан фракцияларның удуртукчуларының стажировказы чоруп турар. Чөөн-Хемчик, Өвүр, Мөңгүн-Тайга болгаш Сүт-Хөл дээш элээн каш кожууннарның төлээлери стажировканы эрткеннер.

  Дүүн, апрель 8-те Улуг-Хем, Чаа-Хөл болгаш Чеди-Хөл кожууннарның Төлээлекчи хуралдарының даргаларының болгаш Төлээлекчи хуралдарда “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партиядан фракцияларның удуртукчуларының стажировказы эрткен.

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа стажировкада келгеннер-биле ужурашкаш, тус черлерниң төлээлекчи эрге-чагырга органнарының ажылдакчыларынга ажыктыг боор өөредилге күүседикчи болгаш төлээлекчи эрге-чагыргаларның органнарының аразында сырый харылзаа болгаш бот-боттарын эки билчиринге чугула деп демдеглээн.

  Улуг-Хем, Чаа-Хөл болгаш Чеди-Хөл кожууннарның Төлээлекчи хуралдарының даргалары болгаш ол хуралдарда “Чаңгыс демниг Россия” партиядан фракцияларның кежигүннери республиканың дээди төлээлекчи органының тургузуу болгаш хоойлужудулга талазы-биле ажыл-чорудулгазы, хоойлу-дүрүм документилерни ажылдап кылыр талазы-биле билиглер болгаш методиктиг сүмелер-биле таныжып алганнар.

  Тус чер чергелиг удуртукчуларның өөредилгезин эрттирер дугайында шиитпирни Муниципалдыг тургузуглар органнарының төлээлери-биле кады ажылдажылга чөвүлели хүлээп алган. Ооң сорулгазы – Дээди Хурал биле кожууннарда төлээлекчи эрге-чагырга органнарының аразында хоойлужудулга талазы-биле кады ажылдажылганы улам хөгжүдери.

  Улуг-Хем, Чаа-Хөл болгаш Чеди-Хөл кожууннарның Төлээлекчи хуралдарының даргаларының болгаш Төлээлекчи хуралдарда “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партиядан фракцияларның удуртукчуларының стажировказы бөгүн Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралынга уламчылаар.

   

  Реклама