Дээди Судтуң чөвүлел хуралындан

  0
  13
  Дээди Судтуң чөвүлел хуралындан

  ТР-ниң Дээди Хуралының Конституция-эрге-хоойлу политиказының болгаш күрүне тургузуунуң талазы-биле комитединиң даргазы Виктор Глухов Тыва Республиканың Дээди Судунуң президиуму биле Суд департаментизиниң коллегиязының чөвүлел хуралының ажылынга киришкен.

  – Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен хуралга ниити юрисдикцияның судтарының 2020 чылда ажылының түңнелдериниң база 2021 чылда сорулгаларының дугайында чугаалашкан.

  ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Валерий Ондарның сайгарылгалыг илеткелинде кылып-чоруттунган ажылдарны болгаш республиканың судьялар ниитилежилгезиниң чидиг айтырыгларын база келир өйгү сорулгаларын долу хемчээлдиг көргүскен. Чурттакчы чоннуң эрге-хоойлу культуразы хөлчок дүрген бедип олурарын болгаш бөгүнгү амыдыралдың хөй янзылыг айтырыгларынга чүгле судтуң дузазы-биле олар хажыттынган эргелерин болгаш хосталгаларын катап тургузуп ап болур дээрзин дыка хөй хамаатылар, республиканың чурттакчылары билип турарын Валерий Кошкар-оолович бодунуң илеткелинге демдеглээн.

  Ол ышкаш ол эрге-хоойлу культуразының деңнели судьяларның хүлээп алганы шиитпирлерин боттуу-биле сайгарар арганы берип турарын демдеглээн. Бөгүн ниитилел судьяларның хүлээп алганы шиитпирлерин кажангызындан артык ожаап, аңаа эрге-хоойлу демдээн салып, социал четкилерни таварыштыр чөптүг чорукту болгаш профессионализмни хевирлеп турар.

  Конститусчу хоойлужудулга-биле бүгү-делегей юстициязы Россия Федерациязының регионнарының судтары болуп турарын доктааткан болганда, ындыг судтарның кадрлар-биле хандырылгазын эрге-чагырганың хоойлужудулга органнары боттандырып турар. Республика парламентизиниң бүрүн эргелериниң иштинге бүгү-делегей юстициязының төлээлери-биле кады ажылдажылганың дугайында бистиң көрүжүвүстү каксы чугаалаан.

  ТР-ниң Дээди Хуралы (парламентизи) ийи удаа – 2013 болгаш 2019 чылдарда – Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазынче хоойлужудулга эгелээшкинниг үнүп, республикага эптештирикчи судьяларның болгаш суд участоктарының санын көвүдедирин көрген Тываның Чазааның ажылдап кылганы федералдыг хоойлу төлевилелин киирген. Федералдыг хоойлу бодарадыкчызы ук эгелээшкинни деткээн соонда, судьяларның саны өскен.

  Амгы үеде Ак-Довурак хоорайда, Улуг-Хем болгаш Кызыл кожууннарда суд участоктарынга ажылдаар үш эптештирикчи судьяның кандидатуразын кажан киирерин манап турар бис. Дээди Хурал бистиң хамаатыларывыска судчудулганың базым санай чедингир чоруун моон-даа соңгаар хандырар дээш бүгү күжүн үндүрер – деп, депутат чугааалаан.

  Реклама